Apr 18
HomeLoginBrowseNewsTV SchedulePreferenceHelp
 

Diyos at Bayan

New Topic

Page: 1 - 2

Name: Jayson TAysonLocation: valenzuela city
Subject: student,,,problemRating: 3 stars

Ako po ay nag-email sa inyong programa,kasi po gusto ko pong ilpait ang aming problema sa inyo.Kami
po ay myembro ng JIl Valenzuela.Kmi po ay hindi makapag-aral kasi po biglang bumagsak ang negosyo ng
aking mga magulang ,hind po namin makuha ang aming form 137 dahil po sa merong kaming utang sa
school ng JIL sa malanday po,sabi po sa amin ng pastor ng eskwelahan hindi po namin makukuha ang
form 137 kung di po naming mabayaran ang utang namin.Gusto po naming makapg-aral kahit po sa public
school,,,pero hanahanapan po kami ng form 137..di po kami makakagraduate kapg wala po iyon.


marami pong SALAMAT,,,sana po matulungan nyo po kami sa aming problema..

September 04, 2011 12:36 AM
Name: e jhayLocation: tondo manila
Subject: kontra dengueRating: 2 stars

ako pho c erish john: bkit phu bua kailangan nha mag pausok kung ito ay nkakasama sa kalusugn ng
tao?

July 11, 2011 02:20 PM
Name: treselo naduaLocation: tagaytay
Subject: message post 

Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon sa
mga araw na ito, mawawasak ang alinmang bansang mangangahas sumakop sa Pilipinas!
Tinalikdan nila
ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay-buhay. Nasaksihan ko ang
pagsamba nila sa diyus-diyusan, kaya't aking itinakwil, sinabi ko,tatalikdan ko sila, tingnan
ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail.
Pinapanibugho nila ako nang sambahin yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang
diyus-diyusan. Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin, sa pamamagitan ng bansang di kumikilala
sa akin. Ang poot ko'y mag-aalab sa parang apoy, upang sunugin ang lahat sa daigdig. Bababa ako
sa Sheol at pati paanan ng mga bundok ay aking wawasakin. Pahihirapan ko sila nang sunud-sunod. Ang
mga palaso ko'y uubusin sa kanila. Mamamatay sila sa gutom at mataas na lagnat at salot na
walang tigil . Ipakakain ko sila sa mga halimaw at ipatutuklaw sa mga ahas na makamandag.
magkakaroon ng digmaan kaya't ang lansangan ay mapupuno ng bangkay. At sa mga tahanan
maghahari'y katakutan, dahil sa tabak ng kaaway, binata at dalaga'y di nila patatawarin,
mga batang pasusuhin. Pati matandang ubanin. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa
alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing kami ang
lumupig sa kanila, at hindi ang Diyos nila Mahina ang pang-unawa ng CHINA at sila'y maituturing
na bansang mangmang. Ang CHINA hindi nila maunawaan kung bakit sila nagapi, Di malaman ang dahilan
ng kanilang sinapit. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng dalawa ang
10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Itinakwil na sila ng kanilang
dakilang Diyos. Pagkat ang mga diyus-diyusan ng mga kaaway, ay di tulad ng ating Diyos. Mga kaaway
rin natin ang makapagpapatotoo nito. Sila'y masasamang tulad ng Sodoma't Gomorra, tulad ng
ubas na mapakla ang bunga. Ang katas na nakukuha, ay tulad ng mabagsik na kamandag ng ahas.
'Alam ni Ama ang lahat ng gawa ng kaaway, naghihintay lang ng takdang oras upang sila'y
parusahan; Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at
mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na! Ililigtas ni Ama ang kanyang bayan, kung makita niyang
sila'y nanlulupaypay. Sila'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya kung kanyang makitang
iilan na sila. Kung magkagayon, tatanungin niya ang bayan, Nasaan ang inyong mga Diyos na
pinagtiwalaan?

June 27, 2011 02:56 PM
Name: treselo m. naduaLocation: tagaytay city
Subject: message forewarded 

Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon sa
mga araw na ito, mawawasak ang alinmang bansang mangangahas sumakop sa Pilipinas!

Tinalikdan
nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay-buhay.
”Nasaksihan ko ang pagsamba nila sa diyus-diyusan, kaya't aking itinakwil, sinabi ko,
tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing
masama, mga anak na suwail. Pinapanibugho nila ako nang sambahin yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako
dahil sa kanilang diyus-diyusan. Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin, sa pamamagitan ng
bansang di kumikilala sa akin. Ang poot ko'y mag-aalab sa parang apoy, upang sunugin ang lahat
sa daigdig. Bababa ako sa Sheol at pati paanan ng mga bundok ay aking wawasakin. Pahihirapan ko sila
nang sunud-sunod. Ang mga palaso ko'y uubusin sa kanila. Mamamatay sila sa gutom at mataas na
lagnat at salot na walang tigil . Ipakakain ko sila sa mga halimaw at ipatutuklaw sa mga ahas na
makamandag. magkakaroon ng digmaan kaya't ang lansangan ay mapupuno ng bangkay. At sa mga
tahanan maghahari'y katakutan, dahil sa tabak ng kaaway, binata at dalaga'y di nila
patatawarin, mga batang pasusuhin. Pati matandang ubanin. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at
pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghandog at sabihing:
“Kami ang lumupig sa kanila, at hindi ang Diyos nila.” “Mahina ang
pang-unawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Hindi nila maunawaan kung bakit
sila nagapi, Di malaman ang dahlia ng kanilang sinapit. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao
at mapipigilan ng dalawa ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Pagkat ang mga diyus-diyusan ng mga kaaway, ay di
tulad ng ating Diyos. Mga kaaway rin natin ang makapagpapatotoo nito. Sila'y masasamang tulad
ng Sodoma't Gomorra, tulad ng ubas na mapakla ang bunga. Na ang katas na nakukuha, ay tulad ng
mabagsik na kamandag ng ahas. 'Alam ni Ama ang lahat ng gawa ng kaaway, naghihintay lang ng
takdang oras upang sila'y parusahan; Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti,
hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na! Ililigtas ni Ama
ang kanyang bayan, kung makita niyang sila'y nanlulupaypay. Sila'y mahahabag sa mga
naglilingkod sa kanya kung kanyang makitang iilan na sila. Kung magkagayon, tatanungin niya ang
bayan, Nasaan ang inyong mga Diyos na pinagtiwalaan?

June 22, 2011 02:56 PM
Name: nadua treseloLocation: tagaytay city
Subject: Eddie Villanueva 

Kamusta po kayo? Nakikilala po ba ninyo ako? kung saan ako ng galing? Hindi po ako naparito sa
ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako! Ang Diyos na lumikha't nagladlad ng
kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At aking ihahayag
ang ipinag-utos nitong Panginoon, at makinig kayo kalangitan! Pati ikaw kalupaan, sapagkat si Jesus
ang nagsasalita. Mga pinuno ng gobyerno, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Jesus; mga mamamayan sa
Pilipinas, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Aalisin na ni Jesus sa Pilipinas ang lahat
nilang pinagtitiwalaan: Ang pagkain at inumin; ang magigiting sa bayan at mga kawal; ang mga hukom
at mga bulaang mangangaral, ang mga manghuhula at matatanda ng bayan; ang mga pinuno ng kawal at ng
bayan; ang kanilang mga tagapayo't, mga politiko; at ang mga salamangkero. Guguho ang
Pilipinas, magkakaroon ng kagutuman at kaguluhan sa buong daigdig, At maglalakad sila sa lupain,
mahihibang sila sa kagutuman, at susumpain ang kanilang mga hari at ang kanilang Diyos. Tumingala
man sila sa langit, O igala man ang paningin sa lupa, wala silang makikita kundi kaguluhan at
kadiliman, anuman ang gawin nila'y hindi sila makaiiwas dito. At babagsak ang sandaigdigan
sapagkat lumabag sila kay Jesus sa salita at sa gawa, nilapastanganan nila ang kanilang
kapangyarihan. Ang pagkiling nila sa iba ay gagawin din sa kanila. Gaya ng sodoma, hayagan
silang gumagawa ng kasalanan. At ang pamumunuin ko sa kanila'y mga batang musmos, mga batang
may gatas pa sa labi. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at
kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno, nang kanyang sabihin kay Abraham,
“Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi.”
“Kawawa sila! Sila na rin ang nagpapahamak sa kanilang sarili. “Kung ano ang
ginawa ninyo, iyon din ang gagawin sa iyon. Kung ano ang iyong ibinigay, ay siya rin ninyong
tatanggapin. Kawawa ang mga gumagawa ng di makatarungang batas at mga nagbibigay ng maling kautusan,
pagkat iyan ang nagkakait ng katarungan sa mga api at nag-aalis ng karapatan sa mahihirap at kawawa
ang mga nagpapalagay na matalino sa daigdig na ito. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong
magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa.
Sabihin ninyo sa taong matuwid:”Mapalad ka! Pakikinabangan mo ang iyong
pinagpaguran.”At sa masamang tao: “kawawa ka! Sasapitin mo'y kapahamakan,
kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin” Kawawa kayo, mga baligtad ang isip! Ang
mabuting mga gawa ay minamasama, Ang masama naman ay minamabuti, ang kaliwanaga'y inaaring
dilim at ang kadilima'y liwanag ang turing. Kawawa kayo, mga nangunguna sa pag-iinuman, mga
dalubhasa sa gawang maghalo ng inuming alak; at kawawa kayo, na pinakakawalan ang may kasalanan nang
dahil sa suhol at ang katarunga'y ipinagkakait sa taong matuwid. Pakinggan ninyo ito, kayong
sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Sinabi sa akin ni Jesus, Dumating na ang
wakas ng pangulo. Hindi na magbabago ang isip ko tungkol sa pagpaparusa sa kanya! At sa araw na
yaon, malulungkot na aawitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay sa magkabikabila, at ang
matitirang buhay ay masasawi sa digmaan. Walang sinumang makakatakas; isa ma'y walang
makaliligtas. Humukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man
sila sa langit, hihilahin ko silang pababa. Magtago man sila sa kailaliman ng dagat, uutusan ko ang
dambuhala sa dagat upang sila'y lamunim! Kung bihagin naman sila ng kanilang mga kaaway, iuutos
kong sila'y patayin sa pamamagitan ng tabak. Ipinasiya ko nang puksain sila at huwag
tulungan.” Maghahari ang nakapangingilabot na katahimikan.” Kawawa ka, lunsod na
mamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam; walang katapat sa sama! Sumumpa si Jesus, ang Diyos
ng Pilipinas: “Hindi ko na maipapatawad ang masasama nilang gawa. Palilindolin ko at
pananangisin ang sangkatauhan. Mayayanig ang buong daigdig. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian
ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa
pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yao'y magiging mapait hanggang sa huling sandali.
”Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila ngunit hindi
sa pagkain; mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita.
Akong si Jesus ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran,
hahanapin nila ang salita ni Jesus, subalit hindi nila masusumpungan. Mawawalan ng malay-tao ang
magagandang dalaga at mga binata dahil sa matinding uhaw. Ang mga usurero ang umaapi sa aking bayan,
sila ay dinadaya ng mga nagpapautang. Oh bayan ko, iniligaw ka ng iyong mga pinuno, hindi malaman
kung saan kayo pupunta? Kawawa kayong mga laging naghahangad ng maraming bahay at dagdag na bukirin,
hanggang makuha ang lahat na lupain. Sinabi sa ni Jesus: Malalaki at naggagandahang mga bahay ay
maiiwang walang nakatira. At sa walong hektaryang palayan, ay limang sako lamang ang makukuhang
palay. At sa bawat sampung kabang inihasik, isang kaban lamang ang aanihin. Si Jesus ay nakahandang
humatol, tumatayo na siya upang hukuman ang kanyang bayan. Sinabi ni Jesus ang kanyang paratang
laban sa matatanda at sa mga pinuno ng bayan ay puro nakaw ang laman ng inyong bahay sa mahihirap.
Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap?” kahabag-habag kayo na
nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao! Ito ang pasiya ni Jesus tungkol sa
pangulo: “Malilipol ang lahi mo, wala nang magdadala ng iyong pangalan; aalisin ko sa
palasyo ang mga sinungaling. Ang libingan mo'y magiging katatawanan” Masdan mo't
dumarating na ang maghahatid ng Mabuting Balita, at magpapahayag ng kapayapaan! Sinugo niya ako,
upang ibalitang ngayo'y panahon nang iligtas ni Jesus yaong mga tao na hinirang niya, at upang
lupigin ang lahat na mga masasama; Sapagkat narito ang tugon ng makapangyarihang si Jesus,
“Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Jesus na inyong hinahanap
ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang
aking tipan.” Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap
pag siya'y napakita na? siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang
na sabon. At siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapagtayo, ang Makapangyarihang
Diyos, walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng kapayapaan. Sinabi ng Panginoon, Ito ang lingkod ko na
aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan; Ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at sa mga
bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni
hindi magtataas ang kanyang tinig. Ang marupok na tambo'y hindi babaliin, Ilaw na aandap-andap,
di n'ya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan
ng loob, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya sa lansanga'y tinig lamang na paanas; hanggang
itong katarunga'y mapag-tagumpay niyang ganap; at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.
paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong mananabik na
maghihintay sa kanyang mga turo. At Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol
ayon sa nakikita O batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, Ipagtatanggol
ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang
hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang
pamamahala. Darating siya para humatol at dadalisayin ang mga Saserdote, tulad ng pagdalisay sa
pilak at ginto. Sa gayon magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na
dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugod sa kanya, tulad ng dati. Mga
pangulo tumpak ba ang hatol ninyo? Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo? Hindi! Pagkat ang
inyong binabalangkas ay pawang karahasa't gawaing di tumpak. Iyang masasama sa mula't mula
pa, sapul pagkabata ay sinungaling na! bungiin ang ngipin nila, panginoon, alisin ang pangil niyong
mga leon. Itapon mo silang katulad ng tubig, sa daa'y duruging parang mga yagit. Parang mga
suso, sa dumi magwakas, batang di nabuhay sa sangmaliwanag. Puputulin silang hindi nila batid,
itatapon ng Diyos sa tindi ng galit; bagaman buhay pa'y iyon na ang sinapit! Ang mga matuwid
nama'y magagalak, kung ang masasama'y parusahang ganap; saka sasabihin ng mga nilalang,
“Ang mga matuwid ay gantimpalaan; tunay ngang may Diyos na hukom ng tanan!” Ito
ang sabi ni Jesus, ang Diyos na Makapangyarihan. At sinabi pa ni Jesus,”Palalo ang mga
anak na babae ng Jerusalem, matigas ang leeg, pasulyap-sulyap, pakendeng-kendeng kung lumakad,
pinakakalansing pa ang mga pahiyas sa paa.” Dahil diyan, kakalbuhin sila ni Jesus at
iiwanang hubad. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho, Lubid ang igagapos sa halip na pamigkis.
Ang magandang buhok ay kakalbuhin, ang magagarang damit ay papalitan ng sako; ang kagandahan ay
magiging kapangitan. Mamamatay sa digmaan ang mga kalalakihan. Mabubuwal sa labanan ang magigiting
na kawal. Walang naiwan kundi ang Jerusalem, Lunsod na kubkob ng kaaway; animo'y kubo sa isang
ubasan O sa gitna ng pakwanan na walang magsanggalang. Kung hindi nagtira si Jesus ng ilang
mamamayan, Disin ang Jerusalem ay matulad sa Sodoma at Gomora. Mga pinuno ng Jerusalem, pakinggan
ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, “walang halaga sa akin ang dami ng inyong
mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog; hindi ako
nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko?
Sinong may utos sa inyong magparoo't parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog nang
paimbabaw; Nasusuklam ako sa usok niyan, nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung Pista ng
Bagong Buwan at Araw ng Pamamahinga, Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong
nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng Bagong Buwan at iba pang kapistahan; Suyang-suya na ako sa mga
iyan. At hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, Ibabaling ko sa malayo ang
aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit sa kayo'y manalangin nang manalangin, hindi ko kayo
pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. “Ano't nagumon ka sa kahalayan,
Lunsod na dating tapat, Dati'y luklukan ng katarungan! Noon, ang naghahari sa inyo'y ang
katuwiran, Ngayon, tirahan ka ng mga mamamatay-tao. Jerusalem, dati'y mahalaga kang tulad ng
pilak, dati'y katulad ka ng mamahaling alak, ngunit ngayo'y tubig na lang ang iyong
katumbas. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat ng mga magnanakaw; matatakaw sa suhol at
nanghihingi ng regalo; pinagkakakaitan ng katarungan ang mga ulila; walang malasakit sa mga balo.
Kaya nga't sinabi ni Jesus, ang Makapangyarihang Diyos ng Pilipinas: Ibubuhos ko ang aking poot
sa masasama, magpaparusa ako sa gumagawa ng hindi matuwid. Parurusahan kita para ka magbago, kung
paanong ang ginto ay pinararaan sa apoy at tinutunaw para dumalisay. Kaya nga't makinig kayo
mga bansa! Magtipon-tipon kayo at magpulong, mga bansang walang kahihiyan, bago kayo ipadpad na gaya
ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Jesus, bago dumating sa
inyo ang araw ng kanyang poot. Hanapin ninyo si Jesus, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng
kanyang kautusan; hanapin ninyo ang katwiran at inyong gawin, baka sakaling kayo'y patawarin at
iligtas sa araw na yaon! Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at
magpakabuti sa inyong pamamahala; ang Diyos na si Jesus ang inyong paglingkura't katakutang
lubha, upang hindi magalit, siya ay sambahin at magpakumbaba, pagkat poot niya'y madaling
sumiklab, papatay sa madla. Ang mga nilikhang sa kanya'y dudulog upang pakalinga, ay
maituturing na sadyang mapalad sa balat ng lupa! Sapagkat ito ang sabi ni Jesus, lilipulin ko ang
lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Jesus pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop; lilipulin ko
ang mga ibon sa papawirin at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama; lilipulin ko ang
sangkatauhan sa balat ng lupa, pagbubuhatan ko ng kamay ang sumamba kay baal at ang mga Saserdoteng
naglilingkod sa mga diyus-diyusan. Nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki O babae, ang mga
magnanakaw, masasakim, mapaglasing, pagkakabahagi, mapanlait, O mandaraya, ang ganyang mga
tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Halikayo't magliwanagan tayo, gaano man karami
ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi
sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, ngunit
kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Jesus.
Padadalhan ko ng katakot-takot na salot at sakuna ang United state of America, Palilindolin ko ang
Washington Dc, New York City, at buong California, bayaang magkadurog-durog ang mga ito at bumagsak
sa ulo ng mga mamamayan doon! Ang matitirang buhay ay masasawi sa digmaan, at sila mismo ay
mag-away-away, gawin kong yelo ang papawerin ng America at pag bumagsak sa mga tao, para sa ganoon
magkadurog-durog at mamatay ang mabagsakan, iyan ang tandang binibigay ko sa inyo at ang parusa ko
sa kanilang pang-aapi. AT GANOON DIN ANG GAGAWIN KO SA CHINA! “Tandaan ninyo: Mangyayari
ang aking balak, matutupad ang aking pasiya. Lulupigin ko sa aking mga kamay, dudurugin ko sila sa
aking kapangyarihan, palalayain ko ang aking bayan sa pagiging alipin, Aalisin ko sila sa kanilang
kahirapan. Ito ang gagawin ko sa buong daigdig, handa na akong magparusa sa lahat ng
bansa.” Sino ang mangangahas tumutol sa pasiya ni Jesus? Sino ang makapipigil sa kanya?
Parurusahan kita para ka magbago, kung paanong ang ginto ay pinararaan sa apoy at tinutunaw para
dumalisay. Mapupuksang lahat ang mga suwail, malilipol ang mga tumalikod kay Cristo Jesus. Matutulad
kayo sa malabay na punongkahoy na nilagas ang mga dahon, At sa harding hindi nadidilig. Kung paanong
ang dayami ay nasusunog ng alipato, Ang mga may kapangyarihan ay ipapahamak ng kanilang kasalanan,
at walang makapipigil niyon. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangan dito; mangyayari ito
sapagkat sinabi ni Jesus. Malulungkot at tatangis ang daigdig, manlulumo ang daigdig, gayon din ang
kalangitan. Ang daigdig na ito ay magiging karumal-dumal sa mga taong may maruming pamumuhay; mga
taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan. Kaya't ang
sumpa'y daranasin ng daigdig, at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan, at ilan
lamang ang matitira. Mauubos ang alak, malalanta ang ubasan, ang mga nagsasaya'y daranas ng
kalungkutan. Ang masayang tugtog ng pandereta'y hindi na maririnig; mapaparam ang masayang
tinig ng lira! Mawawala na rin ang pag-iinuman na may kasali pang awitan, pati na ang alak ay
magiging mapait. Mawawasak ang magulong lunsod, ipipinid ang mga tahanan, walang makapapasok.
Sisigaw sa lansangan ang mga naghahanap ng alak, mahihinto ang lahat ng kasayahan; lungkot ang
madarama sa buong lupain. Ganyan ang sasapitin ng lahat ng bansa, parang puno ng suha matapos
lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang pitasan. Ang matitira'y aawait sa tuwa; ang
daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng uga, ito'y parurusahan ni Jesus ang Diyos na
makapangyarihan. Tulag ng lasenggo na pasuray-suray at sa kubong maliit na hahapay-hapay, sa bigat
ng salang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon
magpakailanman. Sa araw na iyo'y parurusahan ni Jesus ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, pati
mga hari dito sa daigdig. Sama-sama silang ihuhulog sa kalalimang walang hanggan at parurusahan
pagkaraan ng maraming araw. Lalamlam ang liwanag ng araw at buwan. At maghahari si Jesus, ang Diyos
na makapangyarihan, sinabi ng Diyos, “Mahabang panahong ako'y nanahimik, ngayo'y
dumating na ang Oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw na parang manganganak na napapasigaw sa tindi
ng kirot. Pahahatdan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao, anupat lalakad sila na parang bulag,
sapagkat sila'y nagkasala laban kay Jesus; mabubuhos na parang tubig ang dugo nila, at ang mga
bangkay nila'y mangangalat na parang basura. Hindi sila maliligtas ng kanilang salapi O ginto
sa araw na yaon ng poot ni Jesus. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain, malalanta ang mga damo
at dahong-kahoy; ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin.
Mabibigo at mapapahiya ang lahat na kumilala at nagtitiwala sa mga diyus-diyusan.”
Aalingasaw ang kanilang mga bangkay, at ang matitirang buhay ay siyang susunod sa akin! Mawawala
ngayon ang mga palalong dayuhan na hindi mo naman maintindihan kung ano ang sinasabi. Oo, gagawin ko
ito dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Mga bukirin, huwag kayong matakot; magalak kayo, mga
taga-sion. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Jesus na inyong Diyos. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa
inyo, nang kayo'y pinsalain ng katakut-takot na umapi sa inyong bansa. Tulad ng pangako ko sa
inyo nang ilabas ko kayo sa Egipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya huwag kayong matakot.
Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang
dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang pilak at ginto ay
akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay
ang lupaing ito! Ito ang sinabi ni Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Ang mga lulusob sa Pilipinas
ay padadalhan ni Jesus ng kakila-kilabot na sakit; buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman,
mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan, at sila-silay maglaban-laban. At ibabagsak ko
ang kanilang mga Eruplano. At palulubogin ko ang mga naglalakihang nilang Barko. At alinmang bansang
hindi sumamba sa Dakilang Hari ay hindi bibigyan ng ulan. Iyan ang ipaparusa sa lahat ng bansa na
magmamatigas! Purihin ninyo si Jesu-Cristo na inyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay
para sa inyo. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Sa gayon, malalaman mo Israel, na akong si
Jesus ang inyong Diyos! Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan.
Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ang paningin ko sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang
bayan:” Tumayo kayo sa panulukang-daan at magmasid; hanapin ninyo ang mabuting landas,
alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad, at magtatamo kayo ng kapayapayaan.
Dahil ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan
ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo
siya at inyong nakita. At sa isang salita lamang niya'y natutuyo ang dagat, gayon din ang mga
ilog. Nayayanig sa harapan niya ang mga bundok, gumuguho ang mga burol; ang lupa'y nayayanig sa
harapan ni Jesus, bagyo at ipu-ipo ang kanyang dinaraanan, ang mga ulap at alikabok lamang ng
kanyang mga paa. Sino ang makahaharap sa galit ni Jesus? Sino ang makatatagal sa matindi niyang
poot? Bumubugang parang apoy ang kanyang poot. Napakabuti ni Jesus, siya'y kanlungan sa panahon
ng kagipitan; tinatangkilik niya ang napaampon sa kanya. Subalit lubos niyang lilipulin ang mga
masasama, sa pamamagitan ng malalaking baha at tutugisin patungo sa kanilang kamatayan.
“Ako'y biglang darating upang hatulan ang mga salamangkero, ang mga gumagawa ng
pagkakabaha-bahagi, mga mamamatay tao at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan, ang mga
mangangalunya, ang mga bulaang saksi, ang mga maninikil sa kanilang mga manggagawa, ang mga
nandadaya sa mga babaing balo, sa mga ulila't mga dayuhan at ang mga walang pitagan sa akin.
“Tandaan ninyo, lilipulin ko ang mga palalo at mga masasama. Aalisin ko sa lupain ang
lahat ng diyus-diyusan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. At ganon din, aalisin ko rin ang
masasamang espiritu. Sakali mang may lumitaw na bulaang Guro, sasabihin ng kanyang mga magulang na
hindi siya dapat mabuhay, pagkat ginagamit pa niya sa kasinungalingan ang pangalan ni Jesus at ang
mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya'y magpahayag. At sa araw ngang
yaon, wala nang magdadamit-propeta O guro, ni magkukunwaring propeta. Bagkus, sasabihin nilang
sila'y mga hamak na magbubukid lamang, sapul sa kabataan. Malilipol ang dalawang ikatlong
bahagi ng naninirahan sa lupain; ikatlong bahagi lamang ang matitira, ang mga ito'y pararaanin
ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin
namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang
Diyos. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,”
Ngunit kayo na susunod sa akin ay ililigtas ko at pagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa
inyo, gaya ng sinag ng araw, lulundag kayo sa tuwa. Parang guya na pinalaya sa kulungan.
Magtatagumpay kayo sa mga masasama at sila'y yuyurakan ninyo na parang alikabok, sa araw na
ako'y kumilos,” sabi ni Jesus. “Tandaan ninyo ang mga itinuro ni Moises,
ang mga tuntunin at mga kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Horeb. Para ganapin ng bansang
Israel. “Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ni Jesus, isusugo ko sa inyo si
Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga Ama't mga Anak. Kung hindi'y
mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.” Isinumpa ko kayong lahat
sapagkat ako'y dinadaya ng buong daigdig. Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapu upang
matugunan ang pangangailan sa aking templo. Susubukin ninyong gawin ito, kung hindi ko buksan ang
durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot
at sakuna ang inyong lupain, kaya't mamumunga nang sagana ang inyong ubasan. Magdidilim ang
araw at ang buwan ay pupulang animo'y dugo, bago dumating ang nakatatakot na araw ni Jesus ang
Diyos na Makapangyarihan. Ngunit lahat ng hihingi ng tulong kay Jesus ay maliligtas. Yaong mga
pipiliin ni Jesus ay maliligtas at iingatan niya ang kanyang bayan. Sa Bundok ng Sion, sa harapan ng
matatandang hinirang, mahahayag ang kanyang kaluwalhatian. At tayong mga hinirang at bayan
ng Diyos. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan; Itigil ang pang-aapi;
Tulungan ang mga mahihirap O mga ulila; Ipagtanggol ang mga balo. At alisin na ninyo ang lahat ng
sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng
kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng
pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang
sinasabi ko't iginigiit: huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga makasalanan, mga mamatay tao,
walang kabuluhan ang kanilang iniisip, at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at
katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan,
at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang
natutuhan ninyo kay Cristo - Kung talagang pinakinggan ninyo at na turuan kayo sa mga aral niya sa
katotohanang na kay Jesus, hindi dapat ganyan ang ginawa ninyo! Iwan na ninyo ang dating pamumuhay.
Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na
kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang
kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.
Ang Talinghaga Tungkol kay Agar at
kay Sarah
Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa Kautusan__hindi ba ninyo
napapakinggan ang sinasabi ng Kautusan? Sinasabi doon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalake;
ang isa'y sa alipin at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon
sa karaniwang pangyayari, nguni't ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang
talinghaga, ang dalawang babae ay larawan ng dalawang tipan. Ang isa'y ang tipan sa Bundok ng
Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa
Bundok ng Sinai sa Arabia, at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin, kasama ng kanyang
mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. Ayon sa Kasulatan.
“Magsaya ka, O babaing hindi nagkaanak! Humiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di
nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak! Sapagka't higit na marami ang anak ng babaing
nangungulila Kaysa babaing may asawa.” Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo ay mga anak ng
Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak
ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Nguni't ganito ang sinasabi ng
Kasulatan: “Palayasin mo ang babaing alipin at ang kanyang anak; sapagka't ang anak
ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak
ng alipin kundi ng malaya.”
Manatiling Malaya
Pinalaya tayo ni Cristo upang manatiling
malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paalipin pang muli! Akong si Akong si Jesus ang
nagsasabi sa inyo: kapag napatuli kayo, pinawawalang-kabuluhan ninyo si Cristo. Sinasabi ko sa inyo
at sa sinumang napatutuli: kailangang sundin niya ang buong Kautusan. Ang nagsisikap na maging
matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan ay napahiwalay na kay Cristo at
wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Nguni't kami'y umaasa na sa pamamagitan ng Espiritu
ng Diyos, kami'y aariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay
Cristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli O di pagtutuli. Ang mahalaga'y ang
pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino ang
pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi gagawin iyan ng Diyos na tumawag sa inyo.
Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa ng harina,” anang kasabihan. Dahil sa ating
pakikipag-isa sa Panginoon, nagtitiwala ako na hindi kayo mag-iiba ng pag-iisip tungkol sa bagay na
ito. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang lumiligalig sa inyo. Mga kapatid, kung
talagang ipinangangaral ko na kailangan ang pagtutuli, bakit inuusig pa ako hanggang ngayon? At
hindi na sana katitisuran ang aking pangangaral tungkol sa krus. At yaong mga nanggugulo sa inyo ay
huwag lang patuli kundi paputol na! Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag
ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa
isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagka't ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap.
“Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nguni't kung kayu-kayo'y
magkakagatan at magsasakmalan, ay para kayong mga hayop na mauubos!”
Si Cristo ang
Kapangyarihan at Karunungan ng Diyos
Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Cristo
sa krus ay kahangalan; nguni't sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos.
Sapagka't nasusulat: “Sisirain ko ang karunungan ng marurunong, At
pawawalang-kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino.” Anong kabuluhan ngayon ng marurunong?
Ng mga eskolar? Ng mahuhusay na dibatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan
ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagka't ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot
na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat
niya na ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng Mabuting Balita na aming
ipinangangaral, nguni't sapalagay ng sanlibutan ay isang kahangalan. Ang mga Judio'y
humihingi ng kababalaghan bilang katunayan; karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego.
Nguni't ang ipinangangaral nami'y si Cristong ipinako sa krus___isang katitisuran sa mga
Judio at kahangalan para sa mga Hentil. Subali't sa mga tinawag ng Diyos, maging Judio at
Griego, si Cristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagka't ang inaakala nating
kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala nating
kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang
inyong katatayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan sa inyo ang marunong, ang
makapangyarihan, ang maharlika, sa paningin ng sanlibutan. Subali't pinili ng Diyos ang
kahangalan sa palagay ng sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng
sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga, at
walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang-halaga ang mga itinuturing na dakila sa
sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa kanya mula ang ating
pakikipag-isa kay Cristo Jesus, na ginawa niyang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y
pinawalang sala ng Diyos, pinapaging-banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa Kasulatan,
“Ang Panginoon ang ipagmalaki ng may ibig magmalaki.”
Ang Poot at habag ng
Diyos (Roma)
9:19 Sasabihin mo naman sa akin, “Bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino
ang makalalaban sa kanyang kalooban?” 20. Ngunit ikaw na tao lang-sino ka upang sumagot
nang gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa kanya, Bakit mo ako ginawang
ganito?” 21. Walang bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang
mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad? 22. Bagamat ibig
ipakita ng Diyos ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan
ang mga taong dapat nang parusahan at lipulin. 23. Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang
walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y inihanda na
niya para sa kaluwalhatian. 24. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Judio
kundi mula rin sa mga Hentil. 25. Ganito ang sinasabi niya sa Aklat ni Oseas, “Yaon dating
hindi ko bayan ay tatawagin kong 'Bayan ko,' At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin
kong 'Mahal ko.'” 26. At ang pinagsabihang 'Kayo'y hindi ko
bayan,' ay tatawaging mga anak mga anak ng Diyos na buhay.” 27. Ito naman ang
ipinayag ni Isaias tungkol sa Israel: “Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang
bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas. 28. Sapagkat mahigpit at
mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig.” 29. Si Isaias din ang
nagsabi, “kung ang Panginoong Makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi,
tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomorra.”
Aral sa mga Alipin at
mga Panginoon
Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon dito sa lupa nang buong galang,
takot, at katapatan, na parang si Cristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man O wala,
ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay-lugod sa mga tao kundi dahil sa kayo'y lingkod ni
Cristo at kusang-loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo nang may mabuting kalooban
na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong
gagantihan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man O malaya. Mga panginoon, maging
mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y
parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Sapagkat ako'y sinugo
ni Cristo, hindi upang magbautismo kundi upang mangaral ng Mabuting Balita. Ipinangaral ko nga ito,
nguni't hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan; sa gayo'y
hindi nawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Cristo sa krus.
Para sa Mag-asawa:
Pasakop kayo sa
isa't isa tanda ng inyong paggalang kay Cristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa
tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalake ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni
Cristo na siyang ulo ng Iglesya, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. Kung paanong
nasasakop ni Cristo ang Iglesya, gayon din naman, ang mga babae'y dapat pasakop nang lubusan sa
kani-kanilang asawa. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa
Iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang Iglesya'y italaga sa Diyos
matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang
sarili ang Iglesya, marilag banal, walang batik at walang anumang dungis O kulubot. Dapat mahalin
ng mga lalake ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa
kanyang asawa ay nagmamahal sa sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus
ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Cristo sa Iglesya. Tayo'y mga bahagi
ng kanyang katawan. “Dahil dito, iiwan ng lalake ang kanyang ama't ina at magsasama
sila ng kanyang asawa; at sila'y magiging isa.” Isang dakilang katotohanan ang
inihahayag nito ang kaugnayan ni Cristo sa Iglesya ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy
rin sa bawat isa sa inyo: mga lalake, mahalin ninyo ang inyu-inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga
babae, igalang ninyo ang inyu-inyong asawa.
Tungkulin sa magulang
Mga anak, ako'y inyong
ama, kaya makinig kayo, gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara, sapagkat ang mga ama ay binigyan ng
panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang
gumagalang sa kanyang ama'y nagbabayad sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang
ina'y parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama'y paliligayahin naman
ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng panginoon. Anak kalingain mo
ang iyong ama, pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang
nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na nag kanyang isip; huwag mo siyang
lalapastanganin, ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di
makakalimutan ng panginoon, iyan ng magiging kabayaran ng iyong mga kasalanan. At ang mga kasalanan
mo'y matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. Ang sinumang nagpabaya sa kanyang ama ay
para nang lumapastangan sa Diyos, at ang gumagawa ng ikagagalit ng ina'y susumpain ng
panginoon.
Babala at payo sa mga Mayayaman
Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman! Tumangis kayo
at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at
kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang
kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman.
Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi
ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong
Makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi! Nagpakalayaw kayo at
nagpasasa dito sa lupa. Nagpakataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at
ipinapatay ang mga matuwid; Hindi sila lumaban sa inyo. At ito lamang ang maipapayo ko sa inyo;
Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay: Huwag mo akong bayaang maging
sinungaling. Huwag mo akong payamanin O paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin.
Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y
matuto akong magnakaw at sa gayo'y malapastanganan kita. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos,
'Hangal! Mamayang gabi babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?
Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng
Diyos.'
Ang Karunungan ng Diyos
Nguni't sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay
espirituwal, karunungan ang ipinangangaral namin, subali't hindi karunungan ng sanlibutang ito
O ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos,
na nalihim sa tao; ito'y itinalaga niya para sa ating ikaluluwalhati, bago likhain ang
sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang
iyon. Kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang
sinasabi ng Kasulatan. “Hindi pa nakikita ng mata, ni narininig ng tainga. Hindi pa rin
sumasagi sa isip ng tao, Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.” Subali't
ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat
ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao
maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos
maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng sanlibutan kundi ang Espiritu ng Diyos ang
tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Ang ipinaliliwanag nami'y
mga katotohanang Espirituwal sa mga nagtataglay ng Espiritu; ang ginagamit nami'y mga
pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao. Sapagka't ang taong di
nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa
kanila'y kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagka't ang mga bagay na
Espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang Espirituwal. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng
Espiritu ang kahalagahan ng bawa't bagay, nguni't walang nakauunawa sa taong ito. Ganito
ang nasasaad sa Kasulatan: “Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang
makapagpapayo sa kanya? Nguni't ang pag-iisip ni Cristo'y taglay natin.”
Para
sa Mga Lingkod ng Diyos
Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong
nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kayo'y kausapin ko bilang mga taong namumuhay ayon sa laman,
mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo. Nasusulat sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga
Korinto Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagka't ito'y hindi pa
ninyo kaya. At hanggang ngayo'y hindi pa ninyo kaya sapagka't nananaig pa sa inyo ang
laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilala na makasanlibutan pa kayo
at namumuhay ayon sa laman. Sapagka't sino si Apolos? At sino si Pablo? Kami'y mga lingkod
lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Cristo. Ginagawa ng
bawa't isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig,
nguni't ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang
mahalaga kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay
kapwa manggagawa lamang at bawa't isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang
pagpapagal. Kami'y parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo ni ang gusali
ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon, bilang mahusay na
tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Nguni't maging maingat ang
bawa't nagtatayo, sapagka't wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay
na ni Jesu-Cristo. May magtatayo na gagamit ng ginto, pilak, O mahalagang bato, mayroon namang
gagamit ng kahoy, dayami, O pinaggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawa't isa sa Araw ng
Paghuhukom. Sapagka't ang Araw na yaon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng
tunay na uri ng gawa ng bawa't isa. Kung ang itinayo ninuman sa ibabaw ng pundasyon ay
manatili, ang nagtayo'y tatanggap ng gantimpala, Nguni't kung masunog, mawawalan siya;
gayunman siya'y maliligtas___lamang ay parang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na
kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang
magwasak ng templo niya. Sapagka't banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Huwag
dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang
ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagka't ang
karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa
Kasulatan: “Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan.” Gayon
din: “Alam ng Panginoon na ang mga iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan.”
Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Kami'y mga lingkod ni Cristo at
katiwala ng mga hiwaga ng Diyos___ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang
katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y
hatulan ninyo O ng alinmang hukuman ng tao; ni ako ma'y di humahatol sa aking sarili. Walang
bumabagabag sa aking budhi, nguni't hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang
Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay
kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayo'y natatago sa kadiliman
at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawa't isa. Sa panahong iyon, bawa't
isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos. Mga kapatid, para sa inyong
kapakinabangan, kami dito ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng
kasabihang, “Huwag lalampas sa nasusulat.” Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at
hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo'y kaloob ng
Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y
nasisiyahan na! Mayayaman na kayo! Kayo pala'y mga hari na___hindi na ninyo kami isinama!
Sana nga'y naging hari kayo upang kami nama'y maging hari, kasama ninyo. Sapagka't
sa wari ko, kaming mga sisugo ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Tulad
nami'y mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan___ng mga anghel at ng mga
tao. Kami'y mga hangal alang-alang kay Cristo, kayo'y marurunong tungkol kay Cristo!
Mahihina kami, kayo'y malalakas! Hinahamak kami, kayo'y pinararangalan! Hanggang sa oras
na ito, kami'y nagugutom, nauuhaw, at halos hubad; kami'y pinagmamalupitan at walang
matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid-buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin;
kapag kami'y pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa
mga naninirang-puri sa amin. Hanggang ngayon, kami'y parang mga yagit___pinakahamak na uri ng
tao sa daigdig. Ito'y sinasabi ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang mga
anak na minamahal. Sapagka't maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Cristiano,
iisa lamang ang inyong Ama. Sapagka't kayo'y naging kapatid ko sa pananampalataya kay
Cristo Jesus sa pamamagitan ng Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko
sa inyo, tularan ninyo ang mga halimbawa ko! At ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga
pagkaing inihandog sa diyos-diyosan. Huwag na tayong humatol isa't isa. Sa halip, iwasan na
nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa
panginoong Jesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama; ngunit kung inaakala ninuman na
ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay
nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo! Si
Cristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain.
Ingatan mo ang kalayaang ito, ay huwag mapulaan ng iba. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng
Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin kundi ang sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at
kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Cristo ay kinalulugdan
ng Diyos at iginalang ng tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makadudulot ng
kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag ninyong ipahamak ang iniligatas ng Diyos
dahil sa inyong pagkain; ang masama'y kung magkasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Alam
nating “may kaalaman tayong lahat.” Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao
upang magpalalo, nguni't ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang siya'y may
nalalaman ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Nguni't kilala ng Diyos ang umiibig
sa kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa diyos-diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga
diyos-diyosan, at “iisa lamang ang Diyos.” Bagama't may sinasabing mga
Diyos sa langit O sa lupa, at maraming tinatawag na “mga Diyos” at
“mga Panginoon,” sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng
lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesu-Cristo, at sa
pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo.
Subali't hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa diyos-diyosan,
kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog
pa rin sa diyos-diyosan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman,
nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Hindi dahil sa pagkain
kaya tayo nagiging kalugud-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon
O ganitong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung tayo ma'y kumain niyon.
Nguni't mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay
maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Kung kayong may sapat na kaalaman ay
kumakain sa loob ng templo ng mga diyos-diyosan, at makita kayo ng mahihina pa sa pananampalataya,
hindi kaya sila mabuyong kumain niyon bilang handog sa diyos-diyosan? Kaya't dahil sa inyong
“kaalaman” ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng
kamatayan ni Cristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Cristo sapagka't ibinunsod ninyo sa
pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala.
Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne
upang di siya magkasala.
Aral sa mga Magulang at mga Anak
Mga anak, sundin ninyo ang inyong
magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. “Igalang mo ang iyong ama
at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangako; ganito ang pangako:
“ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa.” Mga magulang, huwag
ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong
kahigpitan; sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon.
Ang Espiritu Santo at
kalikasan ng Tao Galacia 5:16-26
Mga kapatid, ito ang sinasabi ko sa inyo: ang espiritu ang gawin
ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. 17. Sapagka't ang
mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang
dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. 18. Kung kayo'y pinapatnubayan ng
Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman:
pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan. 20. Pagsamba sa diyos-diyosan, pangkukulam,
pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakampi-kampi, 21. pagkaingit, paglalasing, walang
taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una: hindi tatanggapin sa
kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. 22. Subali't ang bunga ng Espiritu ay
pag-ibig, kagalakan, kapayapan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, 23. kahinahunan, at
pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. 24. At pinatay na ng mga nakipag isa
kay Cristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. 25. Ang Espiritu ang
nagbibigay-buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. 26. huwag kayong maging
palalo, palaaway, at mainggitin.
Ang Dukha at ang Mayaman
Ikararangal ng dukhang kapatid ang
pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan
ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo, ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw; nalalagas
ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda, gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay
sa gitna ng kanyang mga kaabalahan.
Ang tungkulin sa mga pinuno ng Bayan
Ang bawa't
tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at
ang mga pamamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban.
Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatatakot sa kanila
ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti, at
papurihan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa
ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa sa masama. Kaya nga, dapat
kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang poot ng Diyos kundi dahil sa iyon ang matuwid. Iyan
din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng
Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat, igalang
at parangalan ang dapat parangalan.
Mga Kaloob ng Espiritu Santo
Tungkol naman sa mga kaloob ng
Espiritu Santo ang ipaliliwanag ko ngayon. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga
bagay na ito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga
diyos-diyosan na di naman nakapagsasalita__alam ninyo iyan. Kaya't ibig Kong malaman ninyo na
kailanma'y di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, “Sumpain ni
Jesus!” At hindi rin masasabi ninuman, “Panginoon si Jesus,” kung
hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, nguni't iisa lamang ang
Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, nguni't iisa
lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain nguni't iisa lamang ang
Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawa't isa'y binigyan ng kaloob na
naghahayag ng sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat. At sa isa'y ang kakayahang
makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ding iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking
pananalig sa Diyos, at sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling ng mga maysakit. May
pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan; may pinagkalooban naman ng kahusayan sa
pagpapahayag ng salita ng Diyos. at may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling
kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng
kakayahang magsalita sa iba't ibang wika; at sa iba naman, ang magpaliwanag niyon.
Nguni't isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang
kaloob, ayon sa kanyang maibigan.
Ang Banal na Hapunan sa Chapter 11 ng I corinto
17Tungkol sa mga
babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin: ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti
kundi nakasasama. 19(Kailangan pang magkabukud-bukod tayo upang makilala kung sino ang mga tapat.)
Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniniwala doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang
hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nasusulat sa aklat ni San Juan:
“Darating ang Oras at ngayon na nga- na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad
kayo, at iiwan ninyo ako. Gayon ma'y hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko
ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong
kapaighatian dito sa sanlibutan; ngunit lakasan ninyo ang inyong loob! Dahil ang katakutan ay
kahatulan” 20Sa ating pagtitipon, hindi Banal na Hapunan ang kinakain ninyo.
21Sapagka't ang bawa't isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala,
kaya't nagugutom ang iba at ang iba nama'y nalalasing. 22Wala ba kayong sariling bahay
upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang Iglesya ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano
ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi! Hindi ko kayo pupurihin! 23. Ito ang aral na tinanggap
ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo: Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y
ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, 24nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito, at sinabi,
“Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa
akin.” 25 Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi.
“Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito,
gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin.” 26. Sapagka't tuwing kakain kayo ng tinapay
na ito at iinom sa sarong ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa muling
pagparito niya. 32. Nguni't Kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya
upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. 33. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon
tayo upang kumain, maghintayan tayo. 34. Kung may nagugutom, sa bahay siya kumain, upang hindi
humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. At tungkol naman sa ibang mga bagay, saka
ko na aayusin pagdating ng tamang oras.
Matuwid ang Hatol ng Diyos Roma 2:1-15
Kaya nga, sino ka
mang humahatol sa iba—wala kang maidadahilan. Sapagka't sa paghatol mo sa iba,
hinahatolan mo rin ang iyong sarili, palibhasa'y ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. 2.
Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. 3. Akala mo ba'y
makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng ginagawa mo? 4. O hinahamak mo
ang Diyos, sapagka't siya'y napakabuti, mapagpigil, at mapagpaumanhinan, hindi mo ba alam
na ikaw ay binibigyan niya ng pagkakataong magsisi at magbagong-buhay kaya napakabuti niya sa iyo?
5. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinabigat mo ang parusang ipapataw sa iyo,
sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol. 6. Sapagka't siya ang gaganti sa
lahat ng tao ayon sa kanilang mga ginagawa. 7. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa
paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang hanggan. 8. Dapatwa't matinding galit at poot
ang babagsak sa mga lumikha ng pagkakabahagi-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa
kalikuan. 9. Paghihirap at kapighatian and daranasin ng bawa't gumagawa ng msama, una, ang mga
Judio at gayon din ang mga Griego. 10. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng
bawa't gumagawa ng mabuti, una, ang mga Judio at gayon din ang mga Griego. 11. Sapagka't
ang Diyos ay di nagtatangi. 12. Ang lahat ng nagkakasala nang hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay
parurusahan nang hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkakasala nang saklaw ng kautusan ay
hahatulan batay sa kautusan. 13. Sapagka't hindi ang mga nakikinig sakautusan, kundi ang
tumalima rito ang pawawalang-sala ng Diyos.14. kapag ang mga Hentil, na hindi saklaw ng kautusan, ay
gumagawa nang ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging
kautusan para sa kanila. 15. Ipinakikilala ng kanilang gawa na nakasulat sa kanilang mga puso ang
hinihingi ng kautusan, pinatutunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila'y
sinusumbatan, at kung minsan nama'y ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. 16. Ayon sa
Mabuting Balita na aking ipinangangaral, mangyayari ito sa Araw na ang mga lihim ng tao'y
hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 17. Ngunit sinasabi mong Judio ka at nananalig sa
Kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. 18. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at
nakikilala ang mabuting bagay, sapagka't itinuro sa iyo ng kautusan. 19. Ang palagay mo'y
tagaakay ka ng bulag, tanglaw ng nadidimlan, 20. tagapayo sa mga hangal, at tagapagturo sa mga bata,
yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. 21. Nagtuturo ka sa iba, bakit
di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? 22. Sinasabi
mong huwag mangalunya, nguni't nangangalunya ka naman! Nasusuklam ka sa mga diyos-diyosan,
bakit ka pumapasok sa mga templo nito, makapagnakaw lamang? 23. Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng
kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan!
Isang Katawan
Nguni't Maraming Bahagi
Sapagka't si Cristo'y tulad ng isang katawan na may maraming
bahagi; bagama't binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat ay mga
hentil, maging Judio O Griego, alipin man O Malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging
isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi
at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, “Hindi ako kamay kaya't hindi
ako bahagi ng katawan,” dahil ba rito'y hindi na nga ito bahagi ng katawan? kong
sabihin ng tainga, “Hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan,”
dahil ba rito'y hindi na nga ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan,
paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy?
Subali't inilagay ng Diyos ang bawa't bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi
maituturing na katawan, kung ito'y iisang bahagi lamang! Nguni't ang totoo'y marami
ang mga bahagi, nguni't iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay,
“Hindi kita kailangan,” ni ng ulo, sa mga paa, “Hindi ko kayo
kailangan.” Sa katunayan, ang mga bahaging wari'y mahihina ang siya pang
kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay
pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating
pinagaganda; hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos
ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang
hindi magkaroon ng inggitan; at sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang
bahagi, nasasaktan ang lahat; kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang
lahat ang iisang katawan ni Cristo at bawa't isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa
Iglesya, una, ng mga apostol; ikalawa, ang mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay din siya
ng mga manggagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga
tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, O
guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may
sakit, magsalita sa iba't ibang wika O magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong
nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayo'y ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa
lahat.


Ang Pag-ibig
Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala
naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingawngaw O pompiyang na tumataginting.
Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung
mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya anupa't napalilipat ko ang
mga bundok, nguni't wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat
kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig,
walang kabutihang maidudulot ito sa akin! Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi
nananaghili, nagmamapuri, O nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi
magagalitin, O mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, nguni't
ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at
nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala
ang kaalaman, nguni't ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at
ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos; nguni't pagdating ng ganap, mawawala ang
di-ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata.
Ngayon ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal-bata. Sa ngayon ay tila
malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, nguni't darating ang araw na makikita natin
siya nang mukhaan. Tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili: ang
pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang
pag-ibig.
Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu
Ang pag-ibig, kung gayon, ang inyong
pakamithiin. Nasain ninyo ang mga kaloob na Espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng
salita ng Diyos. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao,
sapagka't walang nakauunawa sa kanya; gayon pa ma'y nagsasalita siya ng mga hiwaga, sa
tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay
nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikaaaliw.
Ang sariling pamumuhay Espirituwal ang pinauunlad ng nagsasalita sa ibang wika, nguni't ang
Iglesya ang pinauunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig ko sanang kayong lahat ay
makapagsalita sa ibang wika, nguni't higit na ibig ko ang kayo'y makapagpahayag ng salita
ng Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng salita ng Diyos kaysa nagsasalita sa iba't
ibang wika__maliban na nga lamang kung ipaliliwanag niya ang kanyang sinasabi, upang makatulong sa
pag-unlad ng Iglesya. Kaya, mga kapatid, kung ako man magsalita sa inyo sa iba't ibang wika,
anong pakikinabangin ninyo sa akin? Wala! Makikinabang lamang kayo kung ituturo ko sa inyo ang
pahayag ng Diyos, ang nalalaman ko, ang mga mangyayari, at ang mga aral. Maging sa mga instrumentong
walang buhay, tulad ng plauta at alpa__paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi
malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang panawagan sa pamamagitan ng trompeta, sino
ang maghahanda sa pakikibaka? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang ibig ninyong sabihin
kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng ibang wika na hindi naman nila nauunawaan? Para kayong
nagsasalita sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawa't isa'y may
kahulugan, nguni't kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami
magkakaintindihan. Yamang nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa
mga kaloob na makapagpapaunlad sa Iglesya. Dahil dito, kailangang ipanalangin ng nagsasalita sa
ibang wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang
iyan, nananalangin nga ang aking Espiritu nguni't walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano
ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking Espiritu, nguni't gagamitin ko
rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu,
nguni't gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa
Diyos sa pamamagitan ng Espiritu lamang, paanong makapagsasabi ng “Amen” ang
isang taong naroroon na wala ng gayong kaloob, yamang hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi?
Mabuti ang iyong pagpapasalamat, tiyak iyan, nguni't hindi makatutulong sa iba sa ikauunlad ng
kanilang pamumuhay Espirituwal. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nakapagsasalita sa
iba't ibang wika, higit kaysa inyong lahat. Nguni't sa pagtitipon ng Iglesya, mamasarapin
ko pang magsalita ng limang kataga na mauunawaan at makapagtuturo sa iba, kaysa libu-libong salita
na wala namang nakauunawa. Mga kapatid, huwag kayong mga isip-bata. Maging tulad kayo ng mga batang
walang malay sa kasamaan, nguni't maging ganap ang inyong pag-iisip. Ganito ang nasasaad sa
Kasulatan: “Magsasalita ako sa bayang ito, sabi ng Panginoon, Sa pamamagitan ng mga taong
may ibang wika. Sa pamamagitan ng bibig ng mga banyaga, Gayunma'y hindi nila ako
pakikinggan.” Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang
tanda para sa mga di-sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Nguni't ang kaloob na
makapagpapahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya, at hindi sa mga
di-sumasampalataya. Kung sa pagtitipon ng Iglesya'y nagsasalita ng iba't ibang wika ang
lahat at may dumating doong mga taong wala ng gayong kaloob O di-sumasampalataya, hindi ba nila
sasabihing sira ang ulo ninyo? Nguni't kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at
dumating doon ang isang di-sumasampalataya O taong wala ng gayong kaloob, makikilala niya na
siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng
kanyang puso. Kaya't maninikluhod siya, sasamba sa Diyos, at tuloy sasabihin,
“Talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo!”
Ang katungkulan ng mga Pinuno
Mga
hari, pakinggan ninyo ito at unawain; mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig
kayo, mga pinuno ng maraming bansa; kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga
nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihan'y mula sa
kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukat. Kung sa inyong
pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo nagiging tapat, kung hindi kayo mamumuhay
ayon sa kanyang kalooban, pagdating niya rito ay parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang
katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan, ang mga aba ay
kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang
panginoon ng lahat ay hindi natatakot kaninuman, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa
lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas
mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga
bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay at kung
gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal, pagnatutunan ninyo ang mga aral na
ito, maipagtatanggol ninyo ang sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahahalagahan ninyo ang aking
mga aral, unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa
daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon, at taos-pusong
hanapin siya, matatagpuan siya sa mga hindi nag-aalinlangan sa kanya, magpapakita siya sa mga
nagtitiwala sa kanya nang lubos.
Kaisipan ng masasama
Ang Espiritu ng panginoon ay laganap sa
buong sanlibutan at siya ang nagpapantili sa lahat ng bagay, kaya alam niya ang bawat katagang
namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Sikilin natin ang mahihirap kahit na sila ay matuwid;
pahirapan natin ang mga babaing balo; huwag nating igalang maging matatanda. Ang pairalin nating
batas ay ang ating lakas, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga
balak; ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban
sa ating kaugalian. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y
balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. ang palagay nila sa atin ay
mababang-mababa, at nandidiri sila sa ating gawain; sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng
matutuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita
nila'y magkatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay. Kung ang mga anak nga ng Diyos
sila ay tutulongan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin nating dustain sila at pahirapan, upang
malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang-asal, at kung hanggang kailan makatatagal.
Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyan ang
usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi
natalos ang lihim na panukala ng Diyos, hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip
ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para
mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Makikita ng mga masama ang pagkamatay ng mga
matuwid, ngunit hindi nila mauunawaan na ito ang paraan ng pagliligtas ng Panginoon. Ngunit dahil sa
pakana ng Diyablo, napasok ang kamatayan. At ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.
Pagtatawanan nila ang pagkamatay ng banal, ngunit sa huli'y sila ang pagtatawanan ng Panginoon.
Pagdating ng panginoon, sila'y muling buhayin para gantimpalaan ang mga banal, magnining-ning
silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Pagkakita sa kanya, sila'y magugulat, sapagkat
hindi nila inaasahang siya ay maliligtas, at sila'y mangingig sa matinding takot, sila ang
mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ngunit
ang mga masama'y parurusahan niya nang ayon sa kanilang masasamang gawa at kaisipan, sapagkat
sila'y lumaban sa panginoon at hindi nagpahalaga sa katuwiran. Pagkamatay nila, bangkay nila ay
hindi pararangalan, at maging sa libinga'y lilibakin sila at kamumuhian ang kanilang
kamatayan.
Ang Tamang pag-aayuno
Sinabi ng panginoon, “Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunwari'y hinahanap,
sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang nalalaman; Ibig palabasin na
ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari'y natutuwang
sa aki'y sumamba. At ang hinihingi'y hatol na matuwid.” Ang tanong ng mga tao,
“Bakit ang pag-aayuno nati'y Di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit
walang kabusugan.” Ang sagot ng Panginoo, “pansariling kapakanan parin ang
pangunahing layunin sa pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan, hanggang
kayu-kayo'y nag-aaway-away. Kung pag-aayunong ginagawa ninyo ay ganoon din lamang, Ang inyong
pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong
sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinipan ng hangin. Nagsisiraan kayo at naninirang puri,
pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? “Ito ang gusto kong
gawin ninyo: Tigilan na ninyo ang pang-aapi; sa halip ay pairalin ang katarungan; ang mga api'y
palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuluyin sa inyong tahanan ang
walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan, ang inyong pagtulong sa mga
kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang-liwayway, hindi
maglalao't gagaling ang inyong sugat sa katawan, ako'y laging sasainyo, ililigtas kayo at
iingatan kahit sang lugar. Sa araw na iyon, diringin ng panginoon ang dalangin ninyo, pag
kayo'y tumawag, Ako'y tutugon agad. Ang panginoon ay laging malakas upang iligtas ka,
hindi s'ya bingi't ang mga daing mo ay hindi diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang
nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Hindi
kayo tapat kapag nagsusumbong, di rin nagtatapat kung may sakdal kayong ipinaghahabol; ang batayan
ninyo'y kasinungalingan, gawa-gawa lamang, at ang iniisip ninyo ay masama't pawang
kaguluhan. “kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang
salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakanin ninyo, at tulungan, ang kadilimang bumabalot sa
inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong si Jesus ang siyang sa inyo'y laging
papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong
katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng
agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang nadurog, muling itatayo sa dating
pundasyon, makilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga
bahay.” Sinabi pa ni Jesus, “inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga,
huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal, sa araw na ito'y mamamahinga
kayo't huwag maglalakbay ni gagawa O maghuhunta nang walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay
madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng
buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing Ibinigay ko sa nuno
ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong si Jesus ang nagsabi nito.”
Pananampalaya
at Karunungan
Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok,
sapagkat alam ninyo sa lalong magiging matatag ang inyong pananampalaya matapos ninyong
pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang
kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa
inyo, humengi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di
nanumbat. Subalit ang humihingi'y dapat manalig at huwag mag-alinlangan; sapagkat ang
nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Umasang tatanggap ng
anuman mula sa Panginoon ang taong pabagu-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig.
Ako
ang puno ng Mustasa
Ako ang tunay na puno ng Mustasa, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol
niya ang bawat sangang hindi namumunga; at kanya namang pinuputol at nililinis ang bawat sangang
namumunga upang lalong dumami ang bunga. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi
makapamunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, hindi rin
makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng Mustasa, kayo ang mga sanga. Ang
nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana; sapagkat wala kayong magagawa
kung kayo'y hiwala'y sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya
ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili
sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan
ang Ama kung kayo'y namumunga nang sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo.
Kung paanong iniibig ko ang Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig.
Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko
ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga
bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Kayo'y mga
kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi
alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat
sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang
pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa
gayon, ang anumang hingin ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesus ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang
iniutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo!” Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan,
ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatoto tungkol sa
akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit
hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo
upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang
sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Ang
lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Sapagkat
ako at ang Ama ay iisa!
Magtulungan sa Pagdadala ng Pasanin
Mga kapatid, kung may mahulog sa
pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito nang buong
hinahon, at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin,
at sa ganitong paraa'y matutupad ninyo ang utos ni Cristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang
sarili na siya'y mahalaga gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng
bawa't isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya, at huwag nang
ihambing iyon sa ginawa ng iba. Sapagka't dapat na dalhin ng bawa't isa ang kanyang
sariling pasanin. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa
ng mga tinuturuan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili; ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung
ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay
aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan.
Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon, tayo'y
mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti
sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya.
Panalangin ng may sakit
Panginoon,
huwag mo po akong kamuhian at sumbatan, sa taglay mong galit, ako'y nagkasakit, sa akin ay
mahabag ka! Ang sakit ko, sabi nila wala nang kagamutan, di na ako makababangon, nasabanig ng
karamdaman, sa akin ay mahabag ka, Jesus ako'y kaawaan, ibalik mo ang lakas ko; ang labis mong
galit, ay aking dinamdam; sa parusang hatol, ako ay nasaktan. Ako'y nilalagnat sa taglay mong
galit; dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Parang bakukang na itong aking sugat, dahil sa
ginawa kong hindi marapat; lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Pakinggan mo ako, Panginoong
Jesus, dinggin ang aking hibik; mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag; sa'yo ako
lumalapit upang ako ay maligtas, ako ay dudulog sa iyong tahanan; sasambahin kita sa templo mong
banal, bilang isang tanda ng aking paggalang!
Mamuhay Bilang mga Taong Naliwanagan
Yamang
kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig
tulad ni Cristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na
hain ng Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa
inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan O pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa
O walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam
ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay, O
mapag-imbot (sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa diyos-diyosan). Huwag kayong padaya kaninuman sa
pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay
napopoot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, nasa kadiliman
kayo, ngunit ngayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng
nararapat sa mga taong naliwanagan (sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang
mabuti, matuwid at totoo). Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. Huwag kayong
makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan - mga bagay na dulot
ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. (Sapagkat kahiya-hiyang
banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila nang lihim.) Ang lahat ng nalalantad ay
naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, “Gumising
ka, ikaw na natutulog, Magbangon ka mula sa mga patay, At liliwanagan ka ni Cristo.”
Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di
tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat
pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang
kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay.
Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong
damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting Espirituwal. Buong puso kayong umawit
at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa
pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.
Ang Baluting Kaloob ng Diyos
Sa wakas, magpakatibay kayo
sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya.
Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diyablo.
Sapagkat ang kalaban nati`y hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may-kapangyarihan, at mga
tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito- ang mga hukbong Espirituwal ng kasamaan sa
himpapawid. Kaya`t isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa
pakikipaglaban. Dahil masama ang araw ngayon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa
rin kayong nakatayo. Kaya`t maging handa kayo; gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa
dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng
Mabuting Balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kasalag ng pananalig kay
Cristo, bilang panangga`t pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Masama. Isuot ninyo ang Helmet
ng kaligtasan, at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu, samakatwid, ang Salita ng Diyos. Ang
lahat ng ito`y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin tayo sa lahat ng
pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Kaya`t lagi kayong maging handa, at patuloy na manalangin para
sa lahat ng hinirang ng Diyos O kahit hindi hinirang, tularan din ninyo kaming mga hinirang ng
Diyos! Ipanalangin din ninyo na ako`y pagkalooban ng wastong pamamahala upang buong tapang kong
maipamahala ang hiwaga ng Diyos. Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako`y sinugo at ngayo`y
natatanikalan. Kaya`t ipanalangin ninyong maipamahala ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat.
At
tungkol sa akin ay kanyang sinabi: “Sa Bundok kong mahal; sa tuktok ng Sion, aking
iniluklok ang Haring Marangal.” At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang
lingkod, ikaw ang anak kong pinakamamahal, Na aking pinili at kinalulugdan at magmula ngayon, ako
naman ito, ang giliw mong Ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa, at ibibigay
ko, anumang naririto sa buong daigdig ay magiging iyo; pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng
ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo.” Binigyan kita ng kapangyarihan
upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat
ng tao at magdalala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag sa katotohanan
at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos na
maaring umangkin sa aking kaningningan; ni makaaagaw sa aking karangalan. At maging handa kayo at
magpakatatag sa inyong pananalig; magpakatapang kayo at magpakatibay.
At tandaan ninyo: huwag
kayong aalis sa lunsod hanggang hindi kayo napagkalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Iyan ang
ipinasasabi ng ating Panginoong Diyos, at ang sinasabi ko'y katotohanan, katotohanan, at hindi
na ako makahahaba ng pananalita sa inyo, tumindig na kayo; tayo na!

June 18, 2011 01:11 PM
Name: naduaLocation: tagaytay
Subject: to all 

Hindi na nga nagtaas ng suweldo itong Pangulong Aquino...kung ano ano pa itong RH BILL...pag hindi
umayos itong china sa loob ng 15 days...mag sisi ang mga ito kung bakit nabubuhay pa ang mga
ito!!!..pag umiral ang galit ko..tiyak marami ang mamatay!!! Awit 2:1-12

June 14, 2011 12:53 PM
Name: treselo naduaLocation: tagaytay city
Subject: messages forwarded 

Sa ngalan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon ibig kong
ipaalam sa inyong lahat...Hindi na nga nagtaas ng suweldo itong si Pangulong Aquino...may R.H BILL
pa..pag hindi umayos itong bansang CHINA...ipapakita ko sa inyo ang galit ko sa kanila..!..at
magbago na kayo..tularan ninyo si Cristo sa Kanyang katwiran at kabanalan..at magbalik na kayo.sa
Catholic..!!!

June 13, 2011 12:57 PM
Name: treselo naduaLocation: tagaytay
Subject: post messages 

November 21, 2007

PAG-AASIKASO:

KARDENAL GAUDENCIO B. ROSALES, DD
Arsobispo ng Maynila

Sa
ngalan ng Diyos na lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay-buhay sa
lahat ng bagay dito sa daigdig, at ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, at
kagalang-galang na Kardenal Gaudencio Rosales, ibig kong ipaalam sa inyo na may Bagyong darating,
MINA ang pangalan, at iyan ay magbibigay ng takot sa mga taga Bicol, pakitawagan n'yo ang mga
Obispo sa Bicol at sabihin n'yo na magdasal sila, pahintuin ko ang Bagyong MINA. At may
kaguluhan na magaganap sa November 30, 2007, Bonifacio Day, ngunit uunahan ko na sila sa November
29, 2007. Sa ngalan ng Diyos na lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at
nagbibigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig, sumainyo ang kapayapaan.

Mula kay:

Treselo
M. Nadua
As Jesus

June 13, 2011 12:48 PM
Name: treselo naduaLocation: tagaytay
Subject: messages forwarded 

Kamusta po kayo? Nakikilala po ba ninyo ako? kung saan ako ng galing? Hindi po ako naparito sa
ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako! Ang Diyos na lumikha't nagladlad ng
kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay-buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At aking ihahayag
ang ipinag-utos nitong Panginoon, at makinig kayo kalangitan! Pati ikaw kalupaan, sapagkat si Jesus
ang nagsasalita. Mga pinuno ng gobyerno, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Jesus; mga mamamayan sa
Pilipinas, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Aalisin na ni Jesus sa Pilipinas ang lahat
nilang pinagtitiwalaan: Ang pagkain at inumin; ang magigiting sa bayan at mga kawal; ang mga hukom
at mga bulaang mangangaral, ang mga manghuhula at matatanda ng bayan; ang mga pinuno ng kawal at ng
bayan; ang kanilang mga tagapayo't, mga politiko; at ang mga salamangkero. Guguho ang
Pilipinas, magkakaroon ng kagutuman at kaguluhan sa buong daigdig, At maglalakad sila sa lupain,
mahihibang sila sa kagutuman, at susumpain ang kanilang mga hari at ang kanilang Diyos. Tumingala
man sila sa langit, O igala man ang paningin sa lupa, wala silang makikita kundi kaguluhan at
kadiliman, anuman ang gawin nila'y hindi sila makaiiwas dito. At babagsak ang sandaigdigan
sapagkat lumabag sila kay Jesus sa salita at sa gawa, nilapastanganan nila ang kanilang
kapangyarihan. Ang pagkiling nila sa iba ay gagawin din sa kanila. Gaya ng sodoma, hayagan
silang gumagawa ng kasalanan. At ang pamumunuin ko sa kanila'y mga batang musmos, mga batang
may gatas pa sa labi. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at
kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno, nang kanyang sabihin kay Abraham,
“Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi.”
“Kawawa sila! Sila na rin ang nagpapahamak sa kanilang sarili. “Kung ano ang
ginawa ninyo, iyon din ang gagawin sa iyon. Kung ano ang iyong ibinigay, ay siya rin ninyong
tatanggapin. Kawawa ang mga gumagawa ng di makatarungang batas at mga nagbibigay ng maling kautusan,
pagkat iyan ang nagkakait ng katarungan sa mga api at nag-aalis ng karapatan sa mahihirap at kawawa
ang mga nagpapalagay na matalino sa daigdig na ito. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong
magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa.
Sabihin ninyo sa taong matuwid:”Mapalad ka! Pakikinabangan mo ang iyong
pinagpaguran.”At sa masamang tao: “kawawa ka! Sasapitin mo'y kapahamakan,
kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin” Kawawa kayo, mga baligtad ang isip! Ang
mabuting mga gawa ay minamasama, Ang masama naman ay minamabuti, ang kaliwanaga'y inaaring
dilim at ang kadilima'y liwanag ang turing. Kawawa kayo, mga nangunguna sa pag-iinuman, mga
dalubhasa sa gawang maghalo ng inuming alak; at kawawa kayo, na pinakakawalan ang may kasalanan nang
dahil sa suhol at ang katarunga'y ipinagkakait sa taong matuwid. Pakinggan ninyo ito, kayong
sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Sinabi sa akin ni Jesus, Dumating na ang
wakas ng pangulo. Hindi na magbabago ang isip ko tungkol sa pagpaparusa sa kanya! At sa araw na
yaon, malulungkot na aawitin ang maririnig sa palasyo. May mga bangkay sa magkabikabila, at ang
matitirang buhay ay masasawi sa digmaan. Walang sinumang makakatakas; isa ma'y walang
makaliligtas. Humukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man
sila sa langit, hihilahin ko silang pababa. Magtago man sila sa kailaliman ng dagat, uutusan ko ang
dambuhala sa dagat upang sila'y lamunim! Kung bihagin naman sila ng kanilang mga kaaway, iuutos
kong sila'y patayin sa pamamagitan ng tabak. Ipinasiya ko nang puksain sila at huwag
tulungan.” Maghahari ang nakapangingilabot na katahimikan.” Kawawa ka, lunsod na
mamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam; walang katapat sa sama! Sumumpa si Jesus, ang Diyos
ng Pilipinas: “Hindi ko na maipapatawad ang masasama nilang gawa. Palilindolin ko at
pananangisin ang sangkatauhan. Mayayanig ang buong daigdig. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian
ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa
pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yao'y magiging mapait hanggang sa huling sandali.
”Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila ngunit hindi
sa pagkain; mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita.
Akong si Jesus ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran,
hahanapin nila ang salita ni Jesus, subalit hindi nila masusumpungan. Mawawalan ng malay-tao ang
magagandang dalaga at mga binata dahil sa matinding uhaw. Ang mga usurero ang umaapi sa aking bayan,
sila ay dinadaya ng mga nagpapautang. Oh bayan ko, iniligaw ka ng iyong mga pinuno, hindi malaman
kung saan kayo pupunta? Kawawa kayong mga laging naghahangad ng maraming bahay at dagdag na bukirin,
hanggang makuha ang lahat na lupain. Sinabi sa ni Jesus: Malalaki at naggagandahang mga bahay ay
maiiwang walang nakatira. At sa walong hektaryang palayan, ay limang sako lamang ang makukuhang
palay. At sa bawat sampung kabang inihasik, isang kaban lamang ang aanihin. Si Jesus ay nakahandang
humatol, tumatayo na siya upang hukuman ang kanyang bayan. Sinabi ni Jesus ang kanyang paratang
laban sa matatanda at sa mga pinuno ng bayan ay puro nakaw ang laman ng inyong bahay sa mahihirap.
Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap?” kahabag-habag kayo na
nagkakait ng katarungan at yumuyurak sa karapatan ng mga tao! Ito ang pasiya ni Jesus tungkol sa
pangulo: “Malilipol ang lahi mo, wala nang magdadala ng iyong pangalan; aalisin ko sa
palasyo ang mga sinungaling. Ang libingan mo'y magiging katatawanan” Masdan mo't
dumarating na ang maghahatid ng Mabuting Balita, at magpapahayag ng kapayapaan! Sinugo niya ako,
upang ibalitang ngayo'y panahon nang iligtas ni Jesus yaong mga tao na hinirang niya, at upang
lupigin ang lahat na mga masasama; Sapagkat narito ang tugon ng makapangyarihang si Jesus,
“Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Jesus na inyong hinahanap
ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang
aking tipan.” Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap
pag siya'y napakita na? siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang
na sabon. At siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapagtayo, ang Makapangyarihang
Diyos, walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng kapayapaan. Sinabi ng Panginoon, Ito ang lingkod ko na
aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan; Ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at sa mga
bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni
hindi magtataas ang kanyang tinig. Ang marupok na tambo'y hindi babaliin, Ilaw na aandap-andap,
di n'ya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan
ng loob, mahinahon kung mangusap, ang tinig niya sa lansanga'y tinig lamang na paanas; hanggang
itong katarunga'y mapag-tagumpay niyang ganap; at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.
paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong mananabik na
maghihintay sa kanyang mga turo. At Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol
ayon sa nakikita O batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, Ipagtatanggol
ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit, ang
hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang
pamamahala. Darating siya para humatol at dadalisayin ang mga Saserdote, tulad ng pagdalisay sa
pilak at ginto. Sa gayon magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na
dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugud-lugod sa kanya, tulad ng dati. Mga
pangulo tumpak ba ang hatol ninyo? Ang hatol ba ninyo'y pantay at totoo? Hindi! Pagkat ang
inyong binabalangkas ay pawang karahasa't gawaing di tumpak. Iyang masasama sa mula't mula
pa, sapul pagkabata ay sinungaling na! bungiin ang ngipin nila, panginoon, alisin ang pangil niyong
mga leon. Itapon mo silang katulad ng tubig, sa daa'y duruging parang mga yagit. Parang mga
suso, sa dumi magwakas, batang di nabuhay sa sangmaliwanag. Puputulin silang hindi nila batid,
itatapon ng Diyos sa tindi ng galit; bagaman buhay pa'y iyon na ang sinapit! Ang mga matuwid
nama'y magagalak, kung ang masasama'y parusahang ganap; saka sasabihin ng mga nilalang,
“Ang mga matuwid ay gantimpalaan; tunay ngang may Diyos na hukom ng tanan!” Ito
ang sabi ni Jesus, ang Diyos na Makapangyarihan. At sinabi pa ni Jesus,”Palalo ang mga
anak na babae ng Jerusalem, matigas ang leeg, pasulyap-sulyap, pakendeng-kendeng kung lumakad,
pinakakalansing pa ang mga pahiyas sa paa.” Dahil diyan, kakalbuhin sila ni Jesus at
iiwanang hubad. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho, Lubid ang igagapos sa halip na pamigkis.
Ang magandang buhok ay kakalbuhin, ang magagarang damit ay papalitan ng sako; ang kagandahan ay
magiging kapangitan. Mamamatay sa digmaan ang mga kalalakihan. Mabubuwal sa labanan ang magigiting
na kawal. Walang naiwan kundi ang Jerusalem, Lunsod na kubkob ng kaaway; animo'y kubo sa isang
ubasan O sa gitna ng pakwanan na walang magsanggalang. Kung hindi nagtira si Jesus ng ilang
mamamayan, Disin ang Jerusalem ay matulad sa Sodoma at Gomora. Mga pinuno ng Jerusalem, pakinggan
ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, “walang halaga sa akin ang dami ng inyong
mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog; hindi ako
nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko?
Sinong may utos sa inyong magparoo't parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog nang
paimbabaw; Nasusuklam ako sa usok niyan, nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung Pista ng
Bagong Buwan at Araw ng Pamamahinga, Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong
nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng Bagong Buwan at iba pang kapistahan; Suyang-suya na ako sa mga
iyan. At hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, Ibabaling ko sa malayo ang
aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit sa kayo'y manalangin nang manalangin, hindi ko kayo
pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. “Ano't nagumon ka sa kahalayan,
Lunsod na dating tapat, Dati'y luklukan ng katarungan! Noon, ang naghahari sa inyo'y ang
katuwiran, Ngayon, tirahan ka ng mga mamamatay-tao. Jerusalem, dati'y mahalaga kang tulad ng
pilak, dati'y katulad ka ng mamahaling alak, ngunit ngayo'y tubig na lang ang iyong
katumbas. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat ng mga magnanakaw; matatakaw sa suhol at
nanghihingi ng regalo; pinagkakakaitan ng katarungan ang mga ulila; walang malasakit sa mga balo.
Kaya nga't sinabi ni Jesus, ang Makapangyarihang Diyos ng Pilipinas: Ibubuhos ko ang aking poot
sa masasama, magpaparusa ako sa gumagawa ng hindi matuwid. Parurusahan kita para ka magbago, kung
paanong ang ginto ay pinararaan sa apoy at tinutunaw para dumalisay. Kaya nga't makinig kayo
mga bansa! Magtipon-tipon kayo at magpulong, mga bansang walang kahihiyan, bago kayo ipadpad na gaya
ng ipang tinatangay ng hangin, bago ninyo lasapin ang matinding galit ni Jesus, bago dumating sa
inyo ang araw ng kanyang poot. Hanapin ninyo si Jesus, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng
kanyang kautusan; hanapin ninyo ang katwiran at inyong gawin, baka sakaling kayo'y patawarin at
iligtas sa araw na yaon! Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at
magpakabuti sa inyong pamamahala; ang Diyos na si Jesus ang inyong paglingkura't katakutang
lubha, upang hindi magalit, siya ay sambahin at magpakumbaba, pagkat poot niya'y madaling
sumiklab, papatay sa madla. Ang mga nilikhang sa kanya'y dudulog upang pakalinga, ay
maituturing na sadyang mapalad sa balat ng lupa! Sapagkat ito ang sabi ni Jesus, lilipulin ko ang
lahat ng bagay sa balat ng lupa, sabi ni Jesus pupuksain ko ang lahat ng tao at hayop; lilipulin ko
ang mga ibon sa papawirin at ang mga isda sa dagat. Ibabagsak ko ang masasama; lilipulin ko ang
sangkatauhan sa balat ng lupa, pagbubuhatan ko ng kamay ang sumamba kay baal at ang mga Saserdoteng
naglilingkod sa mga diyus-diyusan. Nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki O babae, ang mga
magnanakaw, masasakim, mapaglasing, pagkakabahagi, mapanlait, O mandaraya, ang ganyang mga
tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Halikayo't magliwanagan tayo, gaano man karami
ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi
sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, ngunit
kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Jesus.
Padadalhan ko ng katakot-takot na salot at sakuna ang United state of America, Palilindolin ko ang
Washington Dc, New York City, at buong California, bayaang magkadurog-durog ang mga ito at bumagsak
sa ulo ng mga mamamayan doon! Ang matitirang buhay ay masasawi sa digmaan, at sila mismo ay
mag-away-away, gawin kong yelo ang papawerin ng America at pag bumagsak sa mga tao, para sa ganoon
magkadurog-durog at mamatay ang mabagsakan, iyan ang tandang binibigay ko sa inyo at ang parusa ko
sa kanilang pang-aapi. AT GANOON DIN ANG GAGAWIN KO SA CHINA! “Tandaan ninyo: Mangyayari
ang aking balak, matutupad ang aking pasiya. Lulupigin ko sa aking mga kamay, dudurugin ko sila sa
aking kapangyarihan, palalayain ko ang aking bayan sa pagiging alipin, Aalisin ko sila sa kanilang
kahirapan. Ito ang gagawin ko sa buong daigdig, handa na akong magparusa sa lahat ng
bansa.” Sino ang mangangahas tumutol sa pasiya ni Jesus? Sino ang makapipigil sa kanya?
Parurusahan kita para ka magbago, kung paanong ang ginto ay pinararaan sa apoy at tinutunaw para
dumalisay. Mapupuksang lahat ang mga suwail, malilipol ang mga tumalikod kay Cristo Jesus. Matutulad
kayo sa malabay na punongkahoy na nilagas ang mga dahon, At sa harding hindi nadidilig. Kung paanong
ang dayami ay nasusunog ng alipato, Ang mga may kapangyarihan ay ipapahamak ng kanilang kasalanan,
at walang makapipigil niyon. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangan dito; mangyayari ito
sapagkat sinabi ni Jesus. Malulungkot at tatangis ang daigdig, manlulumo ang daigdig, gayon din ang
kalangitan. Ang daigdig na ito ay magiging karumal-dumal sa mga taong may maruming pamumuhay; mga
taong lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan. Kaya't ang
sumpa'y daranasin ng daigdig, at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan, at ilan
lamang ang matitira. Mauubos ang alak, malalanta ang ubasan, ang mga nagsasaya'y daranas ng
kalungkutan. Ang masayang tugtog ng pandereta'y hindi na maririnig; mapaparam ang masayang
tinig ng lira! Mawawala na rin ang pag-iinuman na may kasali pang awitan, pati na ang alak ay
magiging mapait. Mawawasak ang magulong lunsod, ipipinid ang mga tahanan, walang makapapasok.
Sisigaw sa lansangan ang mga naghahanap ng alak, mahihinto ang lahat ng kasayahan; lungkot ang
madarama sa buong lupain. Ganyan ang sasapitin ng lahat ng bansa, parang puno ng suha matapos
lagasin ang bunga, tulad ng ubasan matapos ang pitasan. Ang matitira'y aawait sa tuwa; ang
daigdig ay tuluyang mawawasak sa lakas ng uga, ito'y parurusahan ni Jesus ang Diyos na
makapangyarihan. Tulag ng lasenggo na pasuray-suray at sa kubong maliit na hahapay-hapay, sa bigat
ng salang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon
magpakailanman. Sa araw na iyo'y parurusahan ni Jesus ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, pati
mga hari dito sa daigdig. Sama-sama silang ihuhulog sa kalalimang walang hanggan at parurusahan
pagkaraan ng maraming araw. Lalamlam ang liwanag ng araw at buwan. At maghahari si Jesus, ang Diyos
na makapangyarihan, sinabi ng Diyos, “Mahabang panahong ako'y nanahimik, ngayo'y
dumating na ang Oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw na parang manganganak na napapasigaw sa tindi
ng kirot. Pahahatdan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao, anupat lalakad sila na parang bulag,
sapagkat sila'y nagkasala laban kay Jesus; mabubuhos na parang tubig ang dugo nila, at ang mga
bangkay nila'y mangangalat na parang basura. Hindi sila maliligtas ng kanilang salapi O ginto
sa araw na yaon ng poot ni Jesus. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain, malalanta ang mga damo
at dahong-kahoy; ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin.
Mabibigo at mapapahiya ang lahat na kumilala at nagtitiwala sa mga diyus-diyusan.”
Aalingasaw ang kanilang mga bangkay, at ang matitirang buhay ay siyang susunod sa akin! Mawawala
ngayon ang mga palalong dayuhan na hindi mo naman maintindihan kung ano ang sinasabi. Oo, gagawin ko
ito dahil sa lahat ng ginawa nila sa inyo. Mga bukirin, huwag kayong matakot; magalak kayo, mga
taga-sion. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Jesus na inyong Diyos. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa
inyo, nang kayo'y pinsalain ng katakut-takot na umapi sa inyong bansa. Tulad ng pangako ko sa
inyo nang ilabas ko kayo sa Egipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya huwag kayong matakot.
Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang
dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang pilak at ginto ay
akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay
ang lupaing ito! Ito ang sinabi ni Jesus ang Diyos na makapangyarihan. Ang mga lulusob sa Pilipinas
ay padadalhan ni Jesus ng kakila-kilabot na sakit; buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman,
mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan, at sila-silay maglaban-laban. At ibabagsak ko
ang kanilang mga Eruplano. At palulubogin ko ang mga naglalakihang nilang Barko. At alinmang bansang
hindi sumamba sa Dakilang Hari ay hindi bibigyan ng ulan. Iyan ang ipaparusa sa lahat ng bansa na
magmamatigas! Purihin ninyo si Jesu-Cristo na inyong Diyos na gumawa ng mga kahanga-hangang bagay
para sa inyo. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Sa gayon, malalaman mo Israel, na akong si
Jesus ang inyong Diyos! Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan.
Manumbalik kayo sa akin at manumbalik din ang paningin ko sa inyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang
bayan:” Tumayo kayo sa panulukang-daan at magmasid; hanapin ninyo ang mabuting landas,
alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad, at magtatamo kayo ng kapayapayaan.
Dahil ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan
ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo
siya at inyong nakita. At sa isang salita lamang niya'y natutuyo ang dagat, gayon din ang mga
ilog. Nayayanig sa harapan niya ang mga bundok, gumuguho ang mga burol; ang lupa'y nayayanig sa
harapan ni Jesus, bagyo at ipu-ipo ang kanyang dinaraanan, ang mga ulap at alikabok lamang ng
kanyang mga paa. Sino ang makahaharap sa galit ni Jesus? Sino ang makatatagal sa matindi niyang
poot? Bumubugang parang apoy ang kanyang poot. Napakabuti ni Jesus, siya'y kanlungan sa panahon
ng kagipitan; tinatangkilik niya ang napaampon sa kanya. Subalit lubos niyang lilipulin ang mga
masasama, sa pamamagitan ng malalaking baha at tutugisin patungo sa kanilang kamatayan.
“Ako'y biglang darating upang hatulan ang mga salamangkero, ang mga gumagawa ng
pagkakabaha-bahagi, mga mamamatay tao at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan, ang mga
mangangalunya, ang mga bulaang saksi, ang mga maninikil sa kanilang mga manggagawa, ang mga
nandadaya sa mga babaing balo, sa mga ulila't mga dayuhan at ang mga walang pitagan sa akin.
“Tandaan ninyo, lilipulin ko ang mga palalo at mga masasama. Aalisin ko sa lupain ang
lahat ng diyus-diyusan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. At ganon din, aalisin ko rin ang
masasamang espiritu. Sakali mang may lumitaw na bulaang Guro, sasabihin ng kanyang mga magulang na
hindi siya dapat mabuhay, pagkat ginagamit pa niya sa kasinungalingan ang pangalan ni Jesus at ang
mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya'y magpahayag. At sa araw ngang
yaon, wala nang magdadamit-propeta O guro, ni magkukunwaring propeta. Bagkus, sasabihin nilang
sila'y mga hamak na magbubukid lamang, sapul sa kabataan. Malilipol ang dalawang ikatlong
bahagi ng naninirahan sa lupain; ikatlong bahagi lamang ang matitira, ang mga ito'y pararaanin
ko sa apoy upang dalisayin, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin
namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang
Diyos. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,”
Ngunit kayo na susunod sa akin ay ililigtas ko at pagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa
inyo, gaya ng sinag ng araw, lulundag kayo sa tuwa. Parang guya na pinalaya sa kulungan.
Magtatagumpay kayo sa mga masasama at sila'y yuyurakan ninyo na parang alikabok, sa araw na
ako'y kumilos,” sabi ni Jesus. “Tandaan ninyo ang mga itinuro ni Moises,
ang mga tuntunin at mga kautusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Horeb. Para ganapin ng bansang
Israel. “Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ni Jesus, isusugo ko sa inyo si
Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga Ama't mga Anak. Kung hindi'y
mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.” Isinumpa ko kayong lahat
sapagkat ako'y dinadaya ng buong daigdig. Ibigay ninyong buong-buo ang inyong mga ikapu upang
matugunan ang pangangailan sa aking templo. Susubukin ninyong gawin ito, kung hindi ko buksan ang
durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot
at sakuna ang inyong lupain, kaya't mamumunga nang sagana ang inyong ubasan. Magdidilim ang
araw at ang buwan ay pupulang animo'y dugo, bago dumating ang nakatatakot na araw ni Jesus ang
Diyos na Makapangyarihan. Ngunit lahat ng hihingi ng tulong kay Jesus ay maliligtas. Yaong mga
pipiliin ni Jesus ay maliligtas at iingatan niya ang kanyang bayan. Sa Bundok ng Sion, sa harapan ng
matatandang hinirang, mahahayag ang kanyang kaluwalhatian. At tayong mga hinirang at bayan
ng Diyos. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan; Itigil ang pang-aapi;
Tulungan ang mga mahihirap O mga ulila; Ipagtanggol ang mga balo. At alisin na ninyo ang lahat ng
sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng
kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran, tulad ng
pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang
sinasabi ko't iginigiit: huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga makasalanan, mga mamatay tao,
walang kabuluhan ang kanilang iniisip, at wala silang pang-unawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at
katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan,
at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang
natutuhan ninyo kay Cristo - Kung talagang pinakinggan ninyo at na turuan kayo sa mga aral niya sa
katotohanang na kay Jesus, hindi dapat ganyan ang ginawa ninyo! Iwan na ninyo ang dating pamumuhay.
Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na
kayo ng diwa at pag-iisip; at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang
kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan.

June 13, 2011 12:30 PM
Name: PaulLocation: Bulacan
Subject: suggestion 

Good day po,pwede po kaya na ang pasukan ng mga student ay buwan ng january ang umpisa.kasi po doon
lang may pera ang mga mahihirap.thnk you po and more power sa programa ninyo.

May 21, 2011 09:38 PM
Name: john doeLocation: aparri, cagayan
Subject: droga at hueteng... 

talamak po talaga ang droga d2, hind po masugpo-sugpo. mga small time lng po ang hinuhuli, hnd po
ung BIG FISH. tapos meron pang hueteng kc me pulis ehhh. tapos bulgar pa ung pasugalan sa tabi ng
jollibee, anlaki ng tong araw-araw para sa proteksyon...tsk tsk tsk
sana po dumayo ang imbestigador
dito.
salamat po.

October 11, 2010 03:18 PM
Name: mary ilissaLocation: san juan city
Subject: drogaRating: 3 stars

bkit gnun yung mga kabataan....

August 24, 2010 07:11 AM
Name: Alex R. MontezaLocation: Bacolod City
Subject: No Human Solutions 

as this 20th century nears its end,we can add its experience to that of past centuries.and what does
that history tell?it tells us that human leaders have never solved the major problems of the
world,that they are not solving them now,and that they are not solve them in the future.it is simply
beyond their ability to provide the kind of future we want,no matter how well-meaning they may
be.and some in authority are not well-meaning;they seek position and power for their own egotistical
and material ends,not for the good of others...Sex education implemented???can we hope that the
educational institutions of the world will help build a better future by teaching high moral
standards,consideration for others,and love of neighbor?????no.instead,they focus on careers,on
making money.they engender a very competative spirit,not a cooperative one;nor do the schools teach
morals.rather,many of them condone sexual liberty,which has produced a huge increase in teenage
pregnancies and S.T.D....so dont promise to the people that there will be a changes...we act
now...b4 his 2nd coming..jesus christ's promised...

July 05, 2010 08:09 AM
Name: Nathaniel SabidoLocation: Cebu
Subject: compaign support 

nais ko po makatulong sa inyong political adgenda ngayong election, saan ba pwede makakuha o
makabili ng mga video or CDs na pwede magamit para mahikayat ang mga kamag-anak ko at mga kakilala o
kaibigan na sumuporta sa inyong adhikain para sa DIOS at BAYAN. "We are not just need only
economic stability of our nation. "We need the foundation of our faith to God.

March 30, 2010 12:17 AM
Name: Lucius FerrerLocation: Manila
Subject: villanueva 

bakit nadaya ang diyos ni villanueva last election??

this time, JIL members claims that god had
promised eddie v. the presidency,,,

watch and see....

February 08, 2010 10:15 AM
Name: LazirLocation: Rizal
Subject: bangon pilipinasRating: 3 stars

libre ang mangarap...

ang ganda ng line up ng bangon pilipinas. lahat winnable.. presidente-
eddie villanueva. vp- yasay. senatoriables: kata at tinsay.. lahat malinis. lahat mananalo..
itanong nyo pa kay jacobs...

panalo naman si eddie noong 2004.. kaso dinaya lang.. di ba? hay,
ewan ko ba..

malalim na talaga ang problema sa pilipinas. marami na ang nalipasan ng gutom.
kahit, mga preachers, di na nakakain sa oras. go, eddie.. Your God would let you win this time..
Unless, may dayaan ulit.

BTW, your recent interviews, debates, topic in diyos at bayab shows that
you are good for nothing. empty words. no action. no concrete programs. in other words, loser!

December 07, 2009 03:20 AM
Name: KhaneLocation: Davao City
Subject: Recommending your friendsRating: 3 stars

4 “See, he is puffed up; his desires are not upright but the righteous will live by his
faith [fn4] 5 indeed, wine betrays him; he is arrogant and never at rest. Because he is as greedy as
the grave [fn5] and like death is never satisfied, he gathers to himself all the nations and takes
captive all the peoples.
Seeing the Invisible
16 Therefore we do not lose heart.
Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. 17 For our
light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal
weight of glory, 18 while we do not look at the things which are seen, but at the things which are
not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are
eternal.
7 We live by faith, not by sight. 8 We are confident, I say, and would prefer to
be away from the body and at home with the Lord. 9 So we make it our goal to please him, whether we
are at home in the body or away from it. 10 For we must all appear before the judgment seat of
Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether
good or bad.

24 Then the end will come, when he hands over the kingdom to Yahweh the
Father after he has destroyed all dominion, authority and power. 25 For he must reign until he has
put all his enemies under his feet. 26 The last enemy to be destroyed is death. 27 For he
“has put everything under his feet.” [fn3] Now when it says that
“everything” has been put under him, it is clear that this does not include God
himself, who put everything under Christ. 28 When he has done this, then the Son himself will be
made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.

13
“In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming
with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. 14 He
was given authority, glory and sovereign power; all peoples, nations and men of every language
worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is
one that will never be destroyed.

See, your king comes to you, righteous and having
salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey

21 As I
watched, this horn was waging war against the saints and defeating them,
22 until the
Ancient of Days came and pronounced judgment in favor of the saints of the Most High, and the time
came when they possessed the kingdom.
23 “He gave me this explanation: 'The
fourth beast is a fourth kingdom that will appear on earth. It will be different from all the other
kingdoms and will devour the whole earth, trampling it down and crushing it.
24 The ten
horns are ten kings who will come from this kingdom. After them another king will arise, different
from the earlier ones; he will subdue three kings. 25 He will speak against the Most High and
oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to
him for a time, times and half a time.
26 'But the court will sit, and his power will
be taken away and completely destroyed forever. 27 Then the sovereignty, power and greatness of the
kingdoms under the whole heaven will be handed over to the saints, the people of the Most High. His
kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey him.'

1
Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this, robed in
splendor, striding forward in the greatness of his strength? “It is I, speaking in
righteousness, mighty to save.” 2 Why are your garments red, like those of one treading
the winepress? 3 “I have trodden the winepress alone; from the nations no one was with me.
I trampled them in my anger and trod them down in my wrath; their blood spattered my garments, and I
stained all my clothing. 4 For the day of vengeance was in my heart, and the year of my redemption
has come. 5 I looked, but there was no one to help, I was appalled that no one gave support; so my
own arm worked salvation for me, and my own wrath sustained me. 6 I trampled the nations in my
anger; in my wrath I made them drunk and poured their blood on the ground.”

22
who has gone into heaven and is at God's right hand-with angels, authorities and powers in
submission to him.

18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have
authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my
Father.”

15 Out of his mouth comes a sharp sword with which to strike down the
nations. “He will rule them with an iron scepter.”

3 And I heard a
loud voice from the throne saying, “Now the dwelling of Yahweh is with men, and he will
live with them. They will be his people, and Yahweh himself will be with them and be their
Elohim.

4 He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or
mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”

5 He
who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said,
“Write this down, for these words are trustworthy and true.”

1 The
revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He
made it known by sending his angel to his servant

2 who testifies to everything he
saw-that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ.

3 No longer will there be
any curse. The throne of Yahweh and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve
him.

20 But,” he said, “you cannot see my face, for no one may see me
and live.” 4 They will see his face, and his name will be on their foreheads.

5
There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for
Yahweh will give them light. And they will reign for ever and ever.

I am Safely Home in
Heaven

I am home in heaven, dear one's Oh, so happy and so bright. There is perfect
joy and beauty In this everlasting light.

All the pain and grief is over, Every restless
tossing passed. I am now at peace forever, Safe home in heaven at last.

Did you wonder I
so calmly Trod the valley of the shade? Oh, but Yehoshua Ha'Mashiyach love illumined Every dark
and fearful glade.

And He came Himself to meet me In the way so hard to tread; And with
Yehoshua Ha'Mashiyach's arm to lean on Could I have one doubt or dread?

Then
you must not grieve so sorely, For I love you dearly still. Try to look beyond death's shadows;
Pray to trust our Heavenly Father's will.

There is work still wasting for you, So
you must not idly stand, Do it now while life remaineth; you shall rest in the Messiah's land

When that work it all completed, He will gently call you home. Oh, the rapture of that
meeting; Oh, the joy to see you come.
Whatever your hand finds to do, do it with all your
might, for in the grave, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge
nor wisdom.

The one who lives for this life only will have eternity to regret it. For
what you have done for Yehoshua Ha'Mashiyach will last for eternity.

Recommending your
friends, family, work colleaugues and even complete strangers. http://yabetskhane.blogspot.com

November 22, 2009 08:45 AM
Name: Jess CondesLocation: Sta.mesa
Subject: Ngayon na...Rating: 3 stars

Sa mga nagdaang kalamidad ng bansa, mas naging malinaw ang pagkukulang ng gobyerno....Malinaw din
na maraming pera ang di nagagamit sa tama ibig,sabihin may iilang tao lang ang nakikinabang sa mga
buwis at pondo ng bansa...Panahon na upang ang mga tunay na may takot sa Diyos ang mamahala sa
bansa...panahon narin upang magkaisa ang mga nagsasabing nasa puso nila si Kristo...Ngayon na ang
panahon ng pagbabago..Lets claim Gods favor...

November 09, 2009 02:43 PM
Name: Jess CondesLocation: Sta.mesa
Subject: Ngayon na...Rating: 3 stars

Sa mga nagdaang kalamidad ng bansa, mas naging malinaw ang pagkukulang ng gobyerno....Malinaw din
na maraming pera ang di nagagamit sa tama ibig,sabihin may iilang tao lang ang nakikinabang sa mga
buwis at pondo ng bansa...Panahon na upang ang mga tunay na may takot sa Diyos ang mamahala sa
bansa...panahon narin upang magkaisa ang mga nagsasabing nasa puso nila si Kristo...Ngayon na ang
panahon ng pagbabago..Lets claim Gods favor...

November 09, 2009 02:43 PM
Name: Bro. M ArcegaLocation: Pampanga
Subject: ang kawawang lingkod ng Diyos.Rating: 3 stars

bakit hanggang ngyon may mga kristyanong nagagalit syo sa pglahok sa pulitika.nkalulungkot
smantalang kitang kita nman nmen kung paano na pinagppyestahan ng mga namumuno sa gobyerno ng mga
pulitikong walang galang sa Dyos at sa bayan.Bro Eddie villanueva,slamat sa Dyos at may katulad mo
na lumitaw sa aming bansa,tunay na lingkod ng Dyos na may tapang na ipagdiinan ang pagsibol ng
RIGHTOUSNESS sa aming bansa.malinaw ang sbi ng bibliya"rightousness exalt a nation"mula sa
aming mga kabataan dito.kami po ay naniniwala sa ipinaglalban po ninyo.ituloy po nyo Mr.Villanueva
nasa likod po ninyo kami.

October 16, 2009 03:10 AM
Name: LazirLocation: Rizal
Subject: Typhoon OndoyRating: 1 stars

Eddie Vilanueva made a sweeping statement about the government's slow action with regards to
the recent typhoon. You are a heartless man, eddie.. Why? Simply because you didn't see the
heroism done by hte low ranking members of the government.. Just because, your group gave a bottle
and some pieces of relief doesnt make you our savior.. You can't much the efforst shown by
Iglesia ni Cristo or much more by the entire government itself.. Eddie, you are more on the talking
minus the action.. talk, talk, talk.. but, you failed and will continue to fail.. BTW, goodluck on
your bid to the presidency again.. May your God let you win this time..

October 04, 2009 12:28 AM
Name: JessLocation: Manila
Subject: """IS THERE NOT A CAUSE????Rating: 3 stars

...THIS QUESTION SHOULD BE ON EVERY INDIVIDUALS MIND AND HEART(specially those who call or claim
themselves to be a true Christian,a true believer and follower of Christ)WHY???This is the time for
us to stand on what we believe is right and Godly..This is the time for us to you unite because
there is a GREAT cause....Its the cause for the whole nation,its the cause for God's plan and
purpose,its the cause for our nation's future....

September 08, 2009 03:27 AM
Name: JessLocation: Manila
Subject: 8 foreign policy of GMARating: 2 stars

....I think the main reason for GMA policy is security or approval of this giant nations...For if
your concern is the welfare of the people,your priority will be food,shelter,work and education.A
lot of people along the street for sure failed to eat regularly.Many are uneducated.Many
people,amidst of danger they have to face in working abroad still chose to go there because they
have no choice of a better work here.....

August 24, 2009 04:24 AM
Name: JessLocation: Manila
Subject: Who is this leader committed to..unite Gods pple for a cause...Rating: 3 stars

....Our nation need a good leader:more than that...this nation need a Godly leader.A leader that
see,feel the need of the people,a leader dedicated to make the needed change in the corrupt
system/values in every people,work place and other.A leader that hates unrighteousness in all its
form....A leader who will draw people close to God,because only God can change this nation.....

August 24, 2009 03:59 AM
Name: Howard Manalastas 
Subject: 8 Foreign Policy of GMA 

I have a question about the 8 foreign policy of our Pres. Gloria Macapagal Arroyo. I hope you can
help me. Thanks.

Below are the 8 foreign policy of GMA
1. The paramount influence of China,
Japan and the United States in the security and economic evolution of East Asia.
2. The growing
context of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) in global affairs.
3. The role of the
international Islamic community.
4. The looming importance of inter-regional organizations.
5. The
protection of the environment, natural resources and maritime territory.
6. The drive for foreign
markets and foreign investments in which Europe is also a major source along with the US, Japan,
China and Asean.
7. The importance of international tourism, and;
8. The crucial role of the
overseas Filipinos in the socio economic stability.


QUESTION
1. WHY IS IT SO?
2. WHY WAS IT
IN THAT RANKING?
3. CAN YOU PLEASE SIGHT AN EXAMPLE.

THANKS AND GODBLESS


Howard
Manalastas
howardmanalastas@yahoo.com

July 29, 2009 04:14 AM

Page: 1 - 2

Posts are moderated for non-members. Fields with asterisk are mandatory.

Post A Comment

Enter your name.

Enter your e-mail address.

Enter your location (City, State, Country).

Enter the subject of your comment.

Enter your comment. HTML and BBCode are disabled.

Rate this series.